SLIM VAT – Zmiany, zmiany, zmiany…

3 września 2020 Poland

Ministerstwo Finansów (MF) nie odpuszcza w zakresie nowelizacji na gruncie VAT. Pomimo dużej dawki zmian jakie weszły od 1 lipca br. (Quick Fixes, matryca stawek VAT, zamiany do przepisów o tzw. białej liście), a także te które już oczekują na wejście w życie choćby od 1 października 2020 br. (tzw. VDEK, pełna zmiana w zakresie uproszczeń w imporcie towarów) MF intensywnie pracuje nad kolejnymi zmianami na gruncie VAT.

W opublikowanym projekcie nowelizacji ustawy o VAT (projekt ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r.) znajdują się niedawno zapowiedziane uproszczenia dla podatników tzw. SLIM VAT, ale również całkiem nowe propozycje takie jak zmiany w przepisach dotyczących Tax Free, zmiany w zakresie regulacji odnoszącej się do Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) czy doprecyzowanie przepisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności (MPP) oraz inne.

→ SLIM VAT

SLIM VAT (Simple Local i Modern VAT) to szereg zmian postulowanych przez Ministerstwo Finansów, które mają na celu uproszczenie systemu podatkowego. Wśród proponowanych ułatwień znajdują się m.in. uproszczenia przy korektach faktur (korektach faktur in minus i korektach faktur in plus), zmiany dotyczące zaliczki w eksporcie, wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego czy podwyższenie nieewidencjonowanego limitu kwoty na prezenty o małej wartości.

Zmiany są proponowane na podstawie postulatów przedsiębiorców podczas spotkań z rządem.

Więcej o zmianach w zakresie tzw. pakietu SLIM VAT w naszym artykule.

Opublikowany projekt nowelizacji ustawy o VAT obejmuje także znaczne zmiany w takich obszarach jak:

→ TAX-FREE

 • Proponuje się wprowadzenie w pełni elektronicznego obiegu dokumentów Tax Free wystawianych przez sprzedawców uczestniczących w systemie Tax Free oraz potwierdzanie przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów poza terytorium UE w formie elektronicznej, a także ewidencjonowanie w systemie informatycznym wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym.
 • Elektroniczny obieg dokumentów Tax Free będzie ewidencjonowany na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
 • Podstawą do zwrotu VAT podróżnemu będzie elektroniczne potwierdzenie przez celnika wywozu towaru poza granice UE.
 • W proponowanym elektronicznym systemie Tax Free, potwierdzony przez organ celny dokument Tax Free w formie papierowej – jaki obowiązuje obecnie - wykorzystywany byłby w ograniczonym zakresie do przypadków wywozu towarów przez podróżnych spoza UE przez inne państwo członkowskie UE niż Polska.
 • Wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez sprzedawców ewidencji dokumentów Tax Free w formie elektronicznej, z wykorzystaniem elektronicznego systemu Tax Free.

→ WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

 • Możliwość wystąpienia o WIS dla towarów klasyfikowanych według PKWiU, np. dla towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności (czego nie przewiduje obecny stan prawny).
 • Wprowadzenie obowiązku składania przez wnioskodawcę występującego o wydanie WIS oświadczenia – pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – że na dzień złożenia wniosku w zakresie objętym wnioskiem nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Innymi słowy WIS nie byłby w ogóle wydawany, gdy w sprawie, o którą pyta podatnik, będzie toczyło się postępowanie podatkowe lub sprawa została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.
 • Wprowadzenie rozwiązania w świetle, którego WIS będzie ważny przez okres 3 lat od dnia wydania WIS. Po upływie 3 lat podatnik będzie mógł wystąpić o kolejną WIS w tym samym zakresie. Proponowane przepisy przejściowe w tym zakresie stanowią, iż WIS wydane przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów, jak również decyzje o zmianie WIS pozostają ważne przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

→ MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (MPP)

 • Doprecyzowanie, że MPP odnosi się do faktur, których wartość brutto przekracza 15.000 zł lub jej równowartość. Proponowana zmiana wynika z obecnie niejasnego brzmienia przepisu i interpretacji części ekspertów, że MPP dotyczy wyłącznie faktur, których wartość brutto wynosi dokładnie 15.000 zł.
 • Wyłączenie obowiązku stosowania MPP w przypadku dokonywania potrąceń pozakodeksowych np. nettingu.
 • Proponuje się również wprowadzenie przepisu umożliwiającego złożenie wniosku o uwolnienie środków nie tylko przez podatnika VAT, ale również przez inne podmioty niebędące podatnikami podatku VAT, które posiadają na rachunku VAT środki finansowe np. przez komorników z tytułu wykonywanych czynności egzekucyjnych i zabezpieczających, podmioty nieposiadające siedziby czy stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce.
 • Wprowadzenie możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie VAT z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.

W projekcie nowelizacji ustawy VAT zaproponowano też zmiany o charakterze porządkującym i doprecyzowującym, np.:

 • Uchylenie ust. 8 art. 7 ustawy o VAT w zakresie transakcji łańcuchowych jako rozwiązania nadmiarowego, niemającego podstaw w przepisach dyrektywy 2006/112/WE.
 • Zmiany doprecyzowujące w zakresie wykazu podatników VAT (tzw. biała lista) polegające na rezygnacji z zamieszczania numerów PESEL w wykazie.
 • Przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i w zakresie wyłączeń ze zwolnienia podmiotowego określonych w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT.

Wielu ekspertów twierdzi, że przedmiotowe zmiany nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku i nie są priorytetowe z punktu widzenia podatników. Na przykład przepisy o 3 miesięcznym terminie neutralnego raportowania VAT dla transakcji rozliczanych na zasadzie mechanizmu odwrotnego obciążenia są dla części ważniejszymi regulacjami wymagającymi zmiany. Dodatkowo Ministerstwo Finansów planuje przedstawiać podatnikom dalsze rozwiązania pod hasłem SLIM VAT co pół roku, co nasuwa pytanie czy nie można byłoby przedstawić ich zbiorczo w jednej nowelizacji? Jedno jest pewne, na brak zmian w VAT podatnicy w kolejnych latach nie będą mogli narzekać.

Projekt nowelizujący ustawę o VAT znajduje się obecnie na etapie konsultacji. O dalszych etapach prac nad projektem będziemy Państwa na bieżąco informować.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących VAT, zapytaj naszych ekspertów:

Anna Szafraniec
CEE VAT Compliance Director
E: aszafraniec@asbgroup.eu

Łukasz Woźniak
VAT Compliance Manager
E: lwozniak@asbgroup.eu

Paulina Malendowicz
Tax Consultant
E: pmalendowicz@asbgroup.eu