Co nowego w podatkach w Polsce? Zmiany od 1 stycznia 2020 r.

21 stycznia 2020 Poland

Przełom 2019 i 2020 roku przyniósł przedsiębiorcom wiele istotnych zmian w obszarze podatków. Poniżej przedstawiamy ich podsumowanie.

1.Odroczenie reżimu WHT

Ministerstwo Finansów już po raz kolejny zdecydowało się na odroczenie reżimu obowiązkowego poboru podatku u źródła (WHT). W świetle najnowszego rozporządzenia restrykcyjny reżim WHT obowiązywać będzie dopiero od 1 lipca 2020 r.

Daje to pewne pole manewru tym podmiotom, które przewidywały dokonywanie płatności podlegających WHT w pierwszej połowie 2020 roku.

Należy jednak pamiętać, że już od 2019 r. obowiązuje zmodyfikowana definicja rzeczywistego właściciela na potrzeby przepisów o WHT oraz konieczność wykazania się przez płatnika należytą starannością przy analizie możliwości zastosowania obniżonej stawki WHT bądź zwolnienia z WHT.

2. Zmiany Quick Fixes związane z obrotem transgranicznym

Polska zobowiązana była do 31 grudnia 2019 r. wdrożyć do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy UE dotyczące tzw. pakietu Quick Fixes, co jednak nie nastąpiło. Pisaliśmy o tym w naszym artykule.

Ministerstwo Finansów z dniem 23 grudnia 2019 r. opublikowało komunikat w zakresie „odroczonej” implementacji, który nie jest jednak wiążący dla organów podatkowych, a tym samym nie ma waloru ochronnego dla podatników (strona). W opinii MF podatnicy będą mogli stosować przepisy ustawy o VAT lub bezpośrednio przepisy dyrektywy pod warunkiem, że te ostatnie są bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne.

3. Biała lista – objaśnienia MF

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać sankcje dla dokonania płatności z użyciem rachunków bankowych nieujętych na Białej Liście w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza 15 tys. zł, a wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym. Zapłata na rachunek spoza Białej Listy spowoduje negatywne konsekwencje, m.in. brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w CIT (lub PIT), odpowiedzialność solidarną VAT.

W dniu 20 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania tych przepisów.

Niestety objaśnienia MF nie wyjaśniają najważniejszych wątpliwości, przykładowo (i) sposobu rozliczania transakcji faktoringowych z udziałem podmiotu zagranicznego jako faktora czy też (ii) możliwości jednorazowego zgłoszenia niewidniejącego na Białej Liście rachunku bankowego.

4. Mechanizm podzielonej płatności (MPP) – objaśnienia MF

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zaczęły obowiązywać sankcje w CIT (i PIT) w przypadku dokonania płatności na rzecz innych podatników VAT za faktury, których przedmiotem są towary lub usługi wskazane w załączniku nr 15 Ustawy o VAT, a których wartość brutto przekracza 15 tys. zł. Sankcje dotyczą sytuacji, kiedy płatność dokonana zostanie z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (MPP, ang. split payment mechanism).

O split payment pisaliśmy w artykule.

Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu 23 grudnia 2019 r. objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania obowiązkowego MPP.

Niestety przemilczano w nich wiele kwestii, np. techniczne aspekty płatności w ramach MPP przy dokonywaniu zakupów w sklepach w kontekście wyłączenia możliwości zapłaty za pośrednictwem kart płatniczych.

Obligatoryjny MPP to również wyzwanie dla branży budowlanej – zarówno wykonawców, jak i podwykonawców, na których nałożono konieczność analizy, czy dana usługa podlega MPP oraz weryfikacji wpływu nowych regulacji na płynność i zdolność regulowania zobowiązań wobec fiskusa i kontrahentów.

5. Obowiązkowy NIP nabywcy na paragonie

Od 1 stycznia 2020 w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem fakturę na rzecz podatnika VAT będzie można wystawić wyłącznie wtedy, gdy paragon zawierać będzie jego numer, za pomocą którego jest identyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (NIP).

Od tej daty wystawienie faktury do paragonu niezawierającego numeru NIP nabywcy skutkuje sankcją w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 100% kwoty podatku należnego VAT wykazanego na wystawionej fakturze. Taką samą sankcję przewidziano dla podatnika, który ujmie w ewidencji zakupowej taką fakturę.

6. Indywidualny mikrorachunek

Od 1 stycznia 2020 r. zapłata PIT, CIT i VAT (z wyłączeniem karty podatkowej, VAT-14, VAT w imporcie) musi być dokonywana na jeden, przypisany na stałe do podatnika, rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek. Zastąpił on obowiązujące dotychczas liczne numery rachunków bankowych urzędów skarbowych dla poszczególnych podatków.

Uwaga! Zobowiązania za miesiąc grudzień 2019 za ww. podatki muszą być regulowane za pośrednictwem mikrorachunku.

Numer mikrorachunku można sprawdzić / wygenerować samodzielnie z dowolnego urządzenia i w dowolnym czasie, korzystając z generatora dostępnego na stronie internetowej MF.

7. Obowiązkowe kasy rejestrujące online

Z początkiem roku obowiązek posiadania kas rejestrujących online dotyczy podatników, którzy:

  • świadczą usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
  • sprzedają benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Uważasz, że te zmiany dotyczą twojej firmy? Skontaktuj się z nami, jeżeli chciałbyś się upewnić.

Łukasz Bączyk
Tax Director
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Marta Skrodzka
Tax Manager
E: mskrodzka@asbgroup.eu

Jarosław Szajkowski
Project Manager - Tax Adviser
E: jszajkowski@asbgroup.eu

Paweł Jóźwik
Attorney-at-law
E: pjozwik@asbgroup.eu


Zdjęcie: Canva