Transakcje wewnątrzwspólnotowe – zmiany od 1 stycznia 2020

22 października 2019 Poland

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie pakiet regulacji VAT w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych „Quick fixes”. Zmiany te wynikają z nowelizacji Dyrektywy i Rozporządzenia UE i od tej daty zaczną obowiązywać na terytorium całej Unii Europejskiej.

Od dnia wejścia w życie nowych przepisów wszystkie wymienione poniżej wymogi materialne i formalne będą musiały zostać spełnione, aby możliwe było zastosowanie 0% stawki VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów („WDT”):

Wymogi materialne

 • Nabywca będzie musiał podać dostawcy właściwy i ważny numer VAT
 • Dostawca będzie musiał złożyć prawidłową informację podsumowującą do urzędu skarbowego

Wymogi formalne

 • Dostawca będzie musiał udokumentować transakcję WDT przynajmniej dwoma dokumentami z grupy A lub przynajmniej jednym dokumentem z grupy A i jednym z grupy B.
 • Dokumenty będą musiały zostać wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od dostawcy i od nabywcy.

Grupa A

 • podpisany list przewozowy CMR
 • konosament
 • faktura za towarowy przewóz lotniczy lub faktura od przewoźnika towarów

Grupa B

 • polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów
 • dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, na przykład notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa UE przeznaczenia
 • poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie UE przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie

Jeżeli nabywca osobiście, lub osoba trzecia działająca na rzecz nabywcy, organizuje transport, dostawca będzie zobowiązany dodatkowo uzyskać, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła dostawa, szczegółowe pisemne oświadczenie nabywcy potwierdzające, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy i wskazujące państwo UE przeznaczenia towarów.

Co jeszcze zmienia się w styczniu 2020 r.?

Transakcje łańcuchowe
Zostanie wprowadzone domniemanie, że jeżeli towary będące przedmiotem dostawy pomiędzy trzema lub więcej podmiotami są transportowane przez pierwszy podmiot w łańcuchu do ostatniego i transport następuje z jednego państwa UE do innego państwa UE, wówczas stawka 0% powinna być przypisana do dostawy na rzecz pierwszego podmiotu pośredniczącego. Jednakże jeżeli dostawca i pośrednik używają numeru VAT z tego samego państwa UE, to w tym przypadku tylko dostawa realizowana przez pośrednika powinna zostać potraktowana jako WDT.

Procedura typu call-off stock
Nowa procedura typu call-off stock będzie umożliwiać podatnikom zakup towarów z innego państwa UE i rozpoznanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (“WNT”), co do zasady w chwili, w której towary są pobierane z magazynu typu call-off stock. Ta procedura może pozwolić dostawcom wyrejestrowanie się dla celów VAT w kraju odbiorcy lub, w przypadku rozpoczynania działalności, uniknąć konieczności takiej rejestracji.

Jak ASB może pomóc?

Nowe przepisy będą wymagać od podatnika większej ostrożności przy dokumentowaniu transakcji wewnątrzwspólnotowych. Ponadto wiele interpretacji podatkowych dotyczących m.in. transakcji łańcuchowych utraci swój ochronny charakter. Jednocześnie jednak nowa procedura typu call-off stock może być szansą na usprawnienie procesów biznesowych.

Aby pomóc we wdrożeniu nowych regulacji, ASB może zaoferować:

 • przegląd obecnych procedur gromadzenia wymaganych dokumentów,
 • przygotowanie lub zaktualizowanie wewnętrznych procedur przeprowadzania transakcji WDT,
 • analizę możliwości i korzyści z wdrożenia procedury typu call-off stock,
 • złożenie do organu podatkowego wniosków o nowe interpretacje indywidualne w celu zabezpieczenia transakcji w świetle nowych przepisów.

Jeżeli chcieliby Państwo omówić wpływ nadchodzących zmian na Państwa działalność gospodarczą, prosimy o kontakt.

Prosimy o kontakt z jednym ze specjalistów ASB Tax:

Matthew O`Shaughnessy
Head of Tax
E: moshaughnessy@asbgroup.eu

Jarosław Szajkowski
Project Manager
E: jszajkowski@asbgroup.eu

Łukasz Woźniak
Senior Tax Consultant
E: lwozniak@asbgroup.eu


Zdjęcie: Silvan Metzker