Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnie, wskazane poniżej spółki z Grupy ASB:

a) ASB Poland Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa,
b) ASB Tax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa,
c) ASB FISCAL REPRESENTATION Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa,
d) ASB Accounting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa,
e) ASB Poland S.C. Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa (zwane dalej łącznie „Współadministratorami”).

2. Na podstawie umowy o współadministrowanie, Współadministratorzy wspólnie ustalili cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w obszarze działań marketingowych. Współadministratorzy uzgodnili, w szczególności, że każdy ze Współadministratorów będzie odpowiedzialny za realizacje obowiązków informacyjnych tj. przekazywanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz wyznaczyli wspólny punkt kontaktowy w sprawach ochrony danych osobowych: ASB Poland Sp. z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub drogą email: rodo@asbgroup.eu.

3. ASB Poland Sp. z o.o., ASB Tax Sp. z o.o. oraz ASB Accounting Sp. z o.o. wyznaczyły Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: rodo@asbgroup.eu.

4. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w następującym wspólnym celu i w oparciu o następującą podstawę prawną wynikającą z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanym dalej, także jako „RODO”):

Cel przetwarzania danych: przesyłanie materiałów promocyjno-reklamowych dotyczących Współadministratorów, takich jak profesjonalne biuletyny lub zaproszenia konferencyjne.

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes - marketing bezpośredni produktów i usług). Na podstawie odrębnych przepisów prawa wybrane formy komunikacji takie jak np. wysyłanie materiałów reklamowych email mogą wymagać uzyskania dodatkowej Pani / Pana zgody.

5. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Współadministratorów, w szczególności obsługę informatyczną i usługi marketingowe. Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia przez Panią /Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Realizacja praw odbywa się poprzez wysłanie wniosku z takim żądaniem na adres punktu kontaktowego (wskazanego w pkt. 2 powyżej).

Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla otrzymywania materiałów promocyjno-reklamowych.