Zmiany w przepisach dotyczących CFC

21 października 2021 Poland

Zwracamy uwagę na zmiany przepisów o CFC (zagranicznych spółkach kontrolowanych), które bez większego szumu przeszły przez sejm i obowiązywać mają w odniesieniu do rozliczeń CFC począwszy od roku podatkowego 2022 r.:

 • Rozszerzenie definicji zagranicznej jednostki dla celów CFC (wcześniej: udział w kapitale, organach lub zysku musiał mieć podatnik wraz z podmiotami powiązanymi; według nowego brzmienia udział ten szacuje się wraz z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadających bezpośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku);
 • Analogiczna zmiana definicji zagranicznej jednostki kontrolowanej dla celów CFC (wcześniej: ponad 50% udziału w kapitale, organach lub zysku podatnika wspólnie z podmiotami powiązanymi; według nowego brzmienia: ponad 50% udziału w kapitale lub zysku podatnika wspólnie z podmiotami powiązanymi lub innymi podatnikami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadających bezpośrednio co najmniej 25% udziałów w kapitale lub co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub co najmniej 25% prawa do uczestnictwa w zysku);
 • Rozszerzenie katalogu przychodów, które dla celów CFC traktuje się jako przychody pasywne (próg 33% w przychodach ogólnych powodujący kwalifikację danej zagranicznej jednostki jako zagranicznej jednostki kontrolowanej): o przychody (i) ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej i praw o podobnym charakterze, (ii) z tytułu usług doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu oraz świadczeń o podobnym charakterze oraz (iii) z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
 • Ustalenie progu różnicy faktycznie zapłaconego podatku - po zmianach ma być przynajmniej o 25% niższy od podatku CIT, który byłby należny w Polsce przy zastosowaniu stawki 19%; wcześniej jakakolwiek różnica w podatku była wystarczająca do uznania na spółkę CFC;
 • Wprowadzenie nowych kategorii spółek CFC:
   • spółki, która zamiast progu 33% przychodów pasywnych spełnia warunek, zgodnie z którym przychody pasywne dla celów CFC są niższe niż 30% sumy wartości następujących aktywów: udziałów lub akcji w innej spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, instytucji wspólnego inwestowania lub innej osobie prawnej, należności będących następstwem posiadania tych udziałów lub akcji, praw o podobnym charakterze do tych udziałów lub akcji, ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa, ogółu praw i obowiązków lub tytułów uczestnictwa, nieruchomości lub ruchomości będących własnością albo współwłasnością podatnika lub używanych przez niego na podstawie umowy leasingu, wartości niematerialnych i prawnych, należności z tytułów przychodów pasywnych dla celów CFC wobec podmiotów powiązanych pod warunkiem, że powyższe aktywa stanowią przynajmniej 50% aktywów tej jednostki; w przypadku takiej jednostki jej dochodem jest 8% wartości powyższych aktywów tej jednostki;
   • spółki, w przypadku której (i) mniej niż 75% przychodów pochodzi z transakcji dokonywanych z podmiotami niepowiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę, zarząd, rejestrację lub położenie w tym samym państwie co ta jednostka, oraz (ii) dochód przekracza dochód obliczony według wzoru: 20% x (wartość bilansowa aktywów jednostki plus roczne koszty zatrudnienia jednostki plus zakumulowana wartość odpisów amortyzacyjnych w rozumieniu przepisów o rachunkowości).

Gdyby chcieli Państwo porozmawiać o powyższym, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Łukasz Bączyk
Łukasz Bączyk Head of Tax, Board Member
ASB Poland
lbaczyk@asbgroup.eu
Paweł Jóźwik
Paweł Jóźwik Tax Manager - Attorney-at-law
ASB Poland
pjozwik@asbgroup.eu