Zmiana zasad dotyczących APA oraz DRM

19 listopada 2019 Poland

W dniu 5 listopada 2019 r. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą zasady dotyczące zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA) i zasad mechanizmu rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania.

Nowe zasady pozwalają podatnikom, którzy uzyskają pozytywne rozstrzygnięcie wniosku o APA lub zawrą porozumienie podatkowe, na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym całości kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych, wynikających z realizacji transakcji określonych w art. 15e Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Warto wspomnieć, że art. 15e CIT ogranicza możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez podatnika w danym roku podatkowym na zakup m.in. usług doradczych i opłat licencyjnych oraz innych kategorii usług określonych w art. 15e CIT, których łączna wartość przekracza próg 5% ponad wartość wskaźnika EBITDA podatnika w roku podatkowym.

31 grudnia 2019 r. terminem składania wniosków o APA obejmujących 2018 i 2019 r.

Porozumienie APA można uzyskać w odniesieniu do kosztów poniesionych w latach 2018 i 2019, pod warunkiem, że podatnicy złożą wniosek o APA przed 31 grudnia 2019 r. W przypadku wniosków o APA wniesionych w późniejszym terminie, porozumienie będzie obowiązywało od początku roku podatkowego w którym wniosek został złożony.

Podatnicy ubiegający się o APA mają zatem tylko kilka tygodni na złożenie wniosku obejmującego lata podatkowe 2018 i 2019, aby uniknąć ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków objętych limitacją z art. 15e CIT.

Przyjęta ustawa pozwala zagranicznym inwestorom planującym utworzenie podmiotu powiązanego w Polsce ubiegać się o APA. Do tej pory złożenie wniosku o APA były dostępne tylko dla podatników zarejestrowanych w Polsce.

Nowo uchwalona ustawa przenosi większość obecnych przepisów o APA z Ordynacji podatkowej do osobnego aktu prawnego bez wprowadzania wielu zmian. APA będą nadal zawierane na wniosek podatnika, zaś zakres wniosku o porozumienie został zbliżony do treści dokumentacji cen transferowych.

Duzi podatnicy mogą podpisać umowę o współpracy z organami podatkowymi

Podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły próg 50 milionów euro, mogą zawrzeć umowę o współpracy z fiskusem, która daje im określone przywileje. Wspomniane uprawnienia obejmują:

  • zwolnienie z obowiązku raportowania krajowych schematów podatkowych;
  • ponoszenie o połowę mniejszej opłaty od wniosków o APA;
  • możliwość skorzystania ze specjalnej procedury kontroli podatkowych zapewniającą przeprowadzenie kontroli wyłącznie przez Szefa KAS;
  • możliwość zawarcia tzw. porozumienia podatkowego obejmującego między innymi kwestię potwierdzenia prawidłowości kalkulacji wynagrodzenia w określonych rodzajach transakcji realizowanych przez podatnika z podmiotami powiązanymi.


Nowy sposób rozwiązywania międzynarodowych sporów podatkowych

Uchwalona Ustawa wprowadza nowy sposób rozwiązywania międzynarodowych sporów dotyczących podwójnego opodatkowania. Zgodnie z nową procedurą państwa będą miały dwa lata (możliwe wydłużenie terminu dwuletniego o jeden rok) na rozstrzygnięcie sporów powstałych między Polską a innymi państwami członkowskimi UE na gruncie umów / konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nowe przepisy są zgodne z postulatami Dyrektywy Rady UE 2017/1852 i zostaną dodane do funkcjonujących obecnie metod opartych na Konwencji Arbitrażowej i umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W razie pytań prosimy o kontakt z jednym ze specjalistów z zespołu podatków ASB:

Matthew O`Shaughnessy
Head of Tax
E: moshaughnessy@asbgroup.eu

Łukasz Bączyk
Tax Director
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Piotr Szeliga
Senior Tax Consultant
E: pszeliga@asbgroup.eu


Zdjęcie: Canva