Zmiana w przepisach VAT związana z uproszczeniem w imporcie towarów

9 czerwca 2020 Poland

Na podstawie obecnych przepisów ustawy VAT preferencyjne rozliczenie VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej jest dostępne tylko dla części podmiotów tj. podmiotów spełniających warunki procedury uproszczonej i dla tzw. upoważnionych przedsiębiorców, tzw. AEO. Z tej możliwości korzysta miesięcznie średnio kilka tysięcy importerów, głównie duże firmy polskie oraz zagraniczne, które stać na spełnienie warunków do dopuszczenia do procedury uproszczonej lub uzyskania statusu firmy upoważnionej AEO.

W celu zwiększenia konkurencyjności polskich portów w stosunku do portów z państw członkowskich UE polski rząd podjął decyzję o wprowadzeniu od 1 lipca 2020 r. nowych przepisów w zakresie importu towarów. Zmiany polegają na:

  • wprowadzeniu jako ogólnej zasady możliwości rozliczania podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT dla podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni

Warunek: Konieczność dokonywania zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Uwaga! Warunek ten nie będzie miał zastosowania do podmiotów posiadających pozwolenie na stosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 166 oraz w art. 182 unijnego kodeksu celnego i do podmiotów posiadających status upoważnionych przedsiębiorców tzw. AEO.

  • rozliczeniem podatku bezpośrednio w deklaracji VAT będzie mógł być objęty cały import towarów, zarówno objęty uproszczeniami celnymi jak i objęty zgłoszeniami celnymi na ogólnych zasadach;
  • wprowadzenie uproszczenia dotyczącego składania zaświadczeń /oświadczeń do jednego organu, a nie jak obecnie do każdego, przed którym dokonywany jest import.
  • zniesienie obowiązku informowania organów podatkowych o rozpoczęciu lub o rezygnacji z korzystania z uproszczonej procedury w imporcie towarów (art. 33a VAT), poprzez rozliczenie VAT bezpośrednio w deklaracji VAT, przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosował takie rozliczenie lub rezygnował z niego;
  • przepisy utrzymują odpowiedzialność solidarną przedstawicieli bezpośrednich lub pośrednich, jeżeli działają oni na rzecz podatników nieposiadających statusu AEO lub nieposiadających pozwolenia na procedury uproszczone, o których mowa w art. 166 i art. 182 unijnego kodeksu celnego;
  • podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT będą wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT. Będą mogli składać deklaracje kwartalne nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym dokonali importu towarów rozliczanego bezpośrednio w deklaracji podatkowej;

ZAUWAŻ, ŻE nie ulega zmianie dotychczasowy obowiązek przedstawiania zaświadczeń lub oświadczeń o braku zaległości w podatkach, ZUS i potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego w okresach 6 miesięcznych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów podatkowych:

Anna Szafraniec
CEE VAT Compliance Manager
E: aszafraniec@asbgroup.eu

Łukasz Woźniak
Senior Tax Consultant
E: lwozniak@asbgroup.eu