Ważne zmiany w VAT od 1 kwietnia 2020 r.

31 stycznia 2020 Poland

Rewolucja w VAT od 1 kwietnia 2020 r. - likwidacja deklaracji VAT i nowy JPK_VAT (VDEK) Już od rozliczenia VAT za kwiecień 2020 r., duzi przedsiębiorcy będą obowiązani zrezygnować z tradycyjnej deklaracji VAT-7 i w jej miejsce przesyłać do organów podatkowych nowy JPK_VAT (zwany potocznie VDEK). W odniesieniu do pozostałych podatników obowiązek ten wejdzie w życie począwszy od rozliczenia VAT za lipiec 2020 r. Polski ustawodawca przedmiotową zmianą nie eliminuje deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, jednakże w istotny sposób modyfikuje ich formę, zasady sporządzania i przekazywania. Konsekwencją tej zmiany będą również nowe zasady przekazywania comiesięcznych informacji JPK_VAT.

Co dokładnie się zmieni?

Podatnicy, w miejsce dotychczasowych JPK_VAT i deklaracji VAT (VAT-7 lub VAT-7K), będą przesyłać do organów podatkowych nowy, rozszerzony JPK_VAT zawierający dane z obydwu dokumentów. Będzie to jeden dokument - odpowiednio za okres rozliczeniowy miesięczny lub kwartalny - bez większości dodatkowych załączników, które wymagane były dotychczas przy składaniu tradycyjnych deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Ze względu na regulacje unijne, odrębnym dokumentem pozostanie wciąż jednak informacja podsumowująca (VAT-UE, VAT-UEK).

Nowy JPK_VAT (VDEK) będzie wymagał od podatnika podania szeregu dodatkowych danych. Przy wielu rodzajach transakcji sprzedaży będzie istniała konieczność dodatkowego oznaczania tzw. grup towarowych czy typów dokumentów, przykładowo:

W przypadku dostaw towarów:
-odpadów wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy VAT – oznaczenie „05”;
- budynków, budowli i gruntów – oznaczenie „10”.

W przypadku świadczenia usług:
- o charakterze niematerialnym np. doradczych, księgowych, zarządczych, szkoleniowych, firm centralnych (head office) – oznaczenie „12”.

Inne dodatkowe oznaczenia, przykładowo:

  • dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju – oznaczenie „SW”;
  • transakcji sprzedaży z powiązanymi firmami – oznaczenie „TP”;
  • transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – oznaczenie „MPP”.

Ponadto nowy JPK_VAT zawierać będzie również część innych dowodów sprzedaży, przykładowo:

  • dokumenty zbiorcze wewnętrzne zawierające sprzedaż z kas rejestrujących – oznaczenie „RO”;
  • dokumenty wewnętrzne „WEW” (np. potwierdzające transakcję nieodpłatnego wydania towarów).

Zmianie ulegnie również, choć w mniejszym stopniu, zakres danych ewidencyjnych pozwalających na prawidłowe rozliczenie podatku naliczonego. Przykładowo konieczne będzie m.in. konieczność oznaczania transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Jakie skutki dla podatników VAT przynosi zmiana?

W przypadku gdy podatnik VAT prześle ewidencję zawierającą błędy lub dane niezgodne ze stanem faktycznym, naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. By uniknąć kary:

  • podatnicy będą musieli dostosować używane systemy księgowe, finansowe i informatyczne do nowych regulacji i rozwiązań;
  • konieczne stanie się cykliczne analizowanie prawidłowości nowych oznaczeń dotyczących różnych transakcji biznesowych.

Jak się przygotować na zmiany i jak ASB może pomóc?

Już teraz warto zadbać o dokładne ustalenie wielkości prowadzonej przez podatnika działalności oraz dokładną analizę rodzaju posiadanych w firmie transakcji celem ich przyporządkowania do wskazanych oznaczeń w schemacie nowego JPK_VAT.

Aby uniknąć błędów i w konsekwencji wysokich kar finansowych, polecamy Państwu skorzystanie z naszego wsparcia przy współudziale zarówno doradców podatkowych i specjalistów IT celem dostosowania systemów informatycznych do zbliżających się zmian. Możemy zaoferować Państwu nasze kompleksowe wsparcie w 3 etapach:

W I etapie przeprowadzenie jednorazowego przeglądu podatkowego, w trakcie którego:

  • zostanie ustalony rodzaj przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe, mikro), co ma wpływ na określenie momentu przystąpienia do raportowania na gruncie VAT na nowych ustawowych zasadach oraz
  • zostaną przeanalizowane dokumenty księgowe celem określenia rodzaju raportowanych przez podatnika na gruncie VAT transakcji z podziałem na grupy;

W II etapie wsparcie podatkowo-informatyczne w zakresie technicznego wdrożenia nowych wymogów raportowania do Państwa systemów księgowych (o ile posiada on taką funkcjonalność) lub za pomocą odpowiedniej aplikacji zewnętrznej;

W III etapie stworzenie zindywidualizowanej procedury na wypadek ewentualnych błędów w trakcie raportowania rozliczeń VAT według nowego modelu, już po wdrożeniu do systemu.

Jeśli byliby Państwo zainteresowani powyższym wsparciem lub chcieli porozmawiać o nadchodzących zmianach, prosimy o kontakt z:

Anna Szafraniec
CEE VAT Compliance Manager
E: azafraniec@asbgroup.eu

Jarosław Szajkowski
Project Manager - Tax Adviser
E:jszajkowski@asbgroup.eu

Łukasz Woźniak
Senior Tax Consultant
E: lwozniak@asbgroup.eu


Zdjęcie: Canva