Ulga B+R i IP Box w najnowszych interpretacjach podatkowych

18 sierpnia 2020 Poland

Dyrektor KIS wydał w ostatnim czasie szereg istotnych interpretacji w zakresie ulgi B+R dla podatników tworzących innowacyjne rozwiązania oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box). Interpretacje dotyczą m.in. warunków zaliczenia konkretnych kategorii kosztów do kosztów kwalifikowanych na potrzeby działalności B+R, czy możliwości zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego (IP Box).

Szczegóły przedstawiamy poniżej:

TRANSPORT I DOJAZD DO KLIENTA NIE JEST KOSZTEM KWALIFIKOWANYM (Ulga B+R)

Wydatki na transport i dojazdy do klienta w celu sprawdzenia prawidłowego działania sprzedanego produktu nie mogą być uznane za koszty kwalifikowane, o których mowa w art. 18d ust. 2. pkt 2 Ustawy CIT. W opisanym stanie faktycznym działalność spółki skupiała się na produkcji modeli systemów do bram ogrodzeniowych. Produkcja była w znacznym stopniu zindywidualizowana, a modele (prototypy) produkowane były w cyklu miesięcznym i różniły się od poprzednich produktów spółki. Działalność spółki w powyższym zakresie wykonywana była systematycznie oraz stanowiła prace twórcze ukierunkowane na tworzenie nowych zastosowań przy wykorzystaniu zasobów wiedzy, więc bez wątpienia stanowiła działalność badawczo-rozwojową. Jednym z ponoszonych kosztów były wydatki obejmujące transport i dojazd do klienta, umożliwiające kontrolę wdrożonych zastosowań w praktyce, a także montaż i korektę poszczególnych modeli. Organ uznał jednak, że koszt transportu, ponoszony przez wnioskodawcę, nie mieści się w pojęciu materiałów i surowców, o których mowa w art. 18d ust. 2 pkt 2 Ustawy CIT, a zatem nie może być uznany za koszt kwalifikowany podlegający odliczeniu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 3 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.157.2020.2.ŚS

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE KOSZTEM KWALIFIKOWANYM (Ulga B+R)

Wydatek w postaci wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowanych przez pracodawcę jako dodatkowy element wynagrodzenia pracownika, stanowi koszt kwalifikowany na potrzeby ulgi B+R. Koszt wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe spełnia przesłankę z art. 12 ust. 1 Ustawy PIT oraz art. 18d ust. 2 pkt 1 Ustawy CIT. Natomiast odnośnie do części składki na PPK finansowanej przez pracownika, należy zauważyć, że pracownik finansuje tę część składki z własnych środków, pochodzących z wynagrodzenia. Dlatego też jako koszt kwalifikowany należy uznać jedynie wynagrodzenia (należności) finansowane przez pracodawcę.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 3 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.243.2020.1.ŚS

PREFERENCYJNE OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z ODPŁATNEGO PRZENIESIENIA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH DO WYTWORZONEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO (IP Box)

Dochód z tytułu odpłatnego przeniesienia praw do oprogramowania, które stanowi utwór prawnie chroniony na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zostało wytworzone w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, należy zakwalifikować do dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych. Oznacza to, że wnioskodawca może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z tego tytułu według stawki 5% w ramach tzw. ulgi IP Box. Oczywiście pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów ustawowych, m.in. prowadzenia odrębnej szczegółowej ewidencji określonej w art. 30cb Ustawy PIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 1 lipca 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.331.2020.2.KP

KWALIFIKACJA WYDATKÓW NA WYPOSAŻENIE BIURA (IP Box)

Wydatki ponoszone przez wnioskodawcę, prowadzącego działalność w zakresie tworzenia, ulepszeń i modyfikacji programów komputerowych, która to działalność stanowi działalność B+R, na zakup literatury branżowej z dziedziny IT, kursy i szkolenia, zakup licencji programów, składki na ubezpieczenie społeczne, usługi księgowe, zakup sprzętu elektronicznego (np. smartfon, akcesoria do smartfona, pendrive), zakup kart pre-paid, zakup materiałów biurowych (np. tusz, papier, zeszyty, wydruki cyfrowe), transport (np. bilet okresowy komunikacji miejskiej, bilety PKP), wyposażenie stanowiska pracy (np. lampa, rośliny, kawa, oczyszczacz powietrza, odkurzacz), które stanowią dla wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu, są kosztami uzyskania przychodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Natomiast wydatki na wyposażenie stanowiska pracy, takie jak lampa, rośliny, kawa, oczyszczacz powietrza, odkurzacz nie powinny być uznane za koszty bezpośrednio powiązane z wytwarzaniem, ulepszeniem czy rozwojem oprogramowania i konieczne do obliczenia wskaźnika Nexus, o którym mowa w art. 30ca ust. 4 w zw. z art. 30ca ust. 5 Ustawy PIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 1 lipca 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.331.2020.2.KP

Jeśli mają Państwo pytania w zakresie ulgi B+R oraz IP Box, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Łukasz Bączyk
Head of Tax, Board Member
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Marta Skrodzka
Tax Manager - Tax Adviser
E: mskrodzka@asbgroup.eu

Piotr Szeliga
Tax Manager - Tax Adviser
E: pszeliga@asbgroup.eu