Zbliża się termin przekazania pierwszych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

8 stycznia 2021 Poland

Do 31 stycznia 2021 r. wybrani podatnicy CIT są zobowiązani do przekazania pierwszych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadzające rozwiązania mobilizujące dłużników do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie oraz zniechęcające do narzucania przez nich nieuzasadnionych, wydłużonych terminów zapłaty.

Katalog podmiotów obowiązanych:

  • podatkowe grupy kapitałowe - bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
  • spółki nieruchomościowe - bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
  • podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe - u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła 50 mln euro.

Do przekazania sprawozdań obowiązani są kierownicy jednostek, a zatem członkowie zarządu lub innego organu zarządzającego, komplementariusze, likwidatorzy, syndycy bądź zarządcy. W przypadku podatkowej grupy kapitałowej do przekazania sprawozdania obowiązany jest kierownik każdej ze spółek wchodzącej w jej skład.

Sprawozdania należy przedkładać Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii w terminie do 31 stycznia każdego roku w formie elektronicznej, według udostępnionego wzoru. Pierwsze sprawozdania należy przedłożyć za rok 2020.

Co istotne, naszym zdaniem są argumenty, by twierdzić że spółki nieruchomościowe są obowiązane przekazać pierwsze sprawozdania dopiero za rok 2021, tj. do 31 stycznia 2022 r., a nie za rok 2020. Definicję spółki nieruchomościowej wprowadzono do ustaw o podatkach dochodowych dopiero z dniem 1 stycznia 2021 r., na mocy ustawy zmieniającej z dnia 28 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.2123).

Za nieprzekazanie sprawozdania do publikacji ustawa przewiduje karę grzywny. Karalne będzie ponadto utrudnianie albo udaremnianie wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych przez kierownika jednostki.

Ponadto, w przypadku powzięcia podejrzenia, że sprawozdanie zawiera nierzetelne lub nieprawdziwe informacje, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii przekaże informację o takim podejrzeniu Prezesowi UOKiK, który będzie mógł ją wykorzystać do dokonania analizy prawdopodobieństwa nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

Co z podmiotami zagranicznymi zarejestrowanymi na VAT w Polsce?

W naszej ocenie obowiązek przekazywania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty nie dotyczy przedsiębiorców zagranicznych posiadających siedzibę i osiągających przychody poza terytorium Polski. Podmioty te nie wpisują się bowiem w katalog podmiotów obowiązanych, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy o CIT. Powyższy przepis odsyła do regulacji dotyczącej podatników w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o CIT, składających zeznania podatkowe (m.in. CIT-8), w których wykazują przychody podlegające polskiej jurysdykcji podatkowej.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w zakresie sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty bądź mają jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Łukasz Bączyk
Head of Tax, Board Member
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Paweł Jóźwik
Tax Manager - Attorney-at-law
E: pjozwik@asbgroup.eu