Tarcza Finansowa PFR

22 czerwca 2020 Poland

W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zatwierdziła ostatni element Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorstw i określonych MŚP w związku z pandemią COVID-19. Wnioski można składać za pomocą formularza udostępnionego przez PFR. Całkowity budżet wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm wynosi około 25 mld PLN.

Dostępne formy finansowania

Wsparcie w ramach Programu Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm może przyjąć formę:

 • finansowania płynnościowego - w postaci oprocentowanej i nieumarzalnej pożyczki udzielnej na okres do 4 lat do kwoty 1 mld zł;
 • finansowania preferencyjnego - w postaci oprocentowanej, częściowo bezzwrotnej pożyczki preferencyjnej udzielanej na okres do 4 lat do kwoty 750 mln zł;
 • finansowania inwestycyjnego (na zasadach rynkowych oraz na zasadach pomocowych) - w postaci nabycia lub objęcia instrumentów kapitałowych (akcji zwykłych i uprzywilejowanych w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych) oraz hybrydowych instrumentów kapitałowych (obligacje zamienne i pożyczki) do kwoty 1 mld zł.

Ogólne warunki finansowania

O udział w Programie Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm mogą ubiegać się wyłącznie:

 • duże przedsiębiorstwa, które (i) zatrudniają powyżej 249 pracowników lub (ii) których roczny obrót za 2019 r. przekracza 50 mln EUR a suma bilansowa przekracza 43 mln EUR;
 • MŚP, które zatrudniają powyżej 150 pracowników, a ich roczny obrót za 2019 r. przekracza 100 mln zł oraz

- których luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza kwotę 3,5 mln zł i wyczerpały maksymalne możliwości finansowania z Programu Tarczy Finansowej PFR dla MŚP lub

- finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19.

Należy pamiętać, że w przypadku Tarczy Finansowej wielkość przedsiębiorstwa obliczana jest z uwzględnieniem danych podmiotów powiązanych oraz partnerskich.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest spełnienie przynajmniej jednego z poniższych wymogów:

 • przedsiębiorca odnotował spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
 • przedsiębiorca utracił zdolności produkcji lub świadczenia usług albo odbioru produktów lub usług przez zamawiających w związku z brakiem dostępności komponentów lub zasobów w związku z COVID-19;
 • przedsiębiorca nie otrzymuje płatności z tytułu sprzedaży na skutek COVID-19 w kwocie przekraczającej 25% należności;
 • z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu rynku finansowego przedsiębiorca nie ma dostępu do rynku kapitałowego lub limitów kredytowych w związku z nowymi kontraktami;
 • przedsiębiorca jest uczestnikiem Programów Sektorowych w związku z COVID-19.

Ponadto, o udział w Programie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy:

 • są zarejestrowani na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadają rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a ich główny beneficjent rzeczywisty w rozumieniu ustawy AML nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. „raju podatkowym”;
 • prowadzili działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 • nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne;
 • nie otworzyli likwidacji, a wobec nich nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe bądź postępowanie restrukturyzacyjne.

Ponadto do pomocy w ramach finansowania płynnościowego, finansowania preferencyjnego oraz finansowania inwestycyjnego na zasadach pomocowych kwalifikują się jedynie przedsiębiorstwa, które nie były uznawane za znajdujące się w trudnej sytuacji już w dniu 31 grudnia 2019 r.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani rozwiązaniami Tarczy Finansowej dla Dużych Firm, pozostajemy do Państwa dyspozycji