Tarcza 3.0 już obowiązuje

19 maja 2020 Poland

Przepisy Tarczy 3.0 po jej opublikowaniu pod koniec zeszłego tygodnia (15 maja 2020 r.) weszły w większości w życie z dniem 16 maja 2020 r. Poniżej znajdą Państwo podsumowanie najważniejszych zmian.

SKŁADKI ZUS

 • Rozszerzenie zwolnienia – umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek za kwiecień oraz maj 2020 r. osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł).

Przy czym dochód uzyskany z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek nie może przekroczyć 7 000 zł.

Zwolnienie przysługuje również w przypadku składek, które zostały już opłacone – podatnik może wystąpić wówczas o ich zwrot.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

 • Rozszerzenie katalogu uprawnionych do świadczenia postojowego – także na samozatrudnionych, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia (dotąd: przed 1 lutego).

SZERSZA POMOC DLA FIRM

 • Dokapitalizowania Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą w wysokości do 900 mln zł (ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego) z przeznaczeniem na wsparcie przedsiębiorców mających kłopot z finansowaniem realizowanych projektów inwestycyjnych.

POMOC DLA OSÓB W CIĘŻKIEJ SYTUACJI

 • Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 900 zł.
 • Zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25% na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.
 • Zmiany kodeksu karnego mające na celu zwiększenie ochrony osób fizycznych zaciągających zobowiązania finansowe niezwiązane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową. Celem tej zmiany jest ściganie typowych współczesnych przestępstw lichwiarskich, czyli tzw. „chwilówek”.

SANKCJA NIEWAŻNOŚCI UMÓW (KODEKS CYWILNY)

 • Tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta - zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy poprzez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej lub zawodowej, oraz penalizację żądania od osoby fizycznej co najmniej 2-krotności maksymalnej wysokości kosztów poza odsetkowych lub co najmniej 2-krotności stopy odsetek maksymalnych określonych w ustawie.

DANINA SOLIDARNOŚCIOWA

 • Wydłużenie terminu zapłaty oraz złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej nie później niż do dnia 1 czerwca 2020 r. w oparciu o instytucję tzw. „czynnego żalu”. Dodatkowo przewidziano możliwość zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie płatności daniny solidarnościowej – w tym celu Minister Finansów będzie musiał wydać rozporządzenie.

ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W PODATKACH

 • Zmiana zakresu zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach - w przypadku, gdy wskazane zaświadczenie wystawiane jest w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności jest objęta tym zaniechaniem poboru odsetek.
 • Zmiana stosowana jest odpowiednio do ustalania spełnienia warunku braku istnienia zaległości podatkowych w celu skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów rządowych.

„ODWIESZENIE” BIEGU TERMINÓW

 • Uchylone zostały dotychczasowe przepisy „epidemiczne” zawieszające bieg terminów prawa materialnego (art. 15zzr ustawy COVID-19 – Tarcza 1.0), terminów sądowych i procesowych (art. 15zzs Tarczy 1.0), które po upływie 7 dni od wejścia w życie rozpoczną (albo będą kontynuowały wcześniejszy) bieg, tj. od dnia 24 maja 2020 r.

DEMATERIALIZACJA AKCJI

 • Przedłużenie terminów związanych z dematerializacją akcji:
  • termin na wybór reżimu dematerializacji przez walne zgromadzenie spółki i na dokonanie pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce przedłużono do 30 września 2020 r., tj. o 3 miesiące;
  • termin utraty mocy obowiązywania papierowych dokumentów akcji przedłużono do 1 marca 2021 r.

TZW. „PODATEK OD SERIALI”

 • W ustawie o kinematografii wprowadzona została nowa danina publiczna dla podmiotów dostarczających audiowizualną usługę medialną w postaci 1,5% przychodu uzyskanego z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych (portale świadczące usługi VOD) w Polsce na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

ZAŁATWIANIE SPRAW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Całkowita elektronizacja procesu przekazywania przez ZUS swoim klientom informacji o stanie konta ubezpieczonego - informacje o stanie konta ZUS będzie udostępniał ubezpieczonym, którzy w systemie teleinformatycznym ZUS utworzyli profil informacyjny.
 • Na żądanie ubezpieczonego informacja ta udostępniana będzie również w formie pisemnej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, jak najefektywniej wykorzystać powyższe regulacje w biznesie, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami:

Łukasz Bączyk
Head of Tax
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Jarosław Szajkowski
Tax Manager - Tax Adviser
E: jszajkowski@asbgroup.eu

Marta Skrodzka
Tax Manager - Tax Adviser
E: mskrodzka@asbgroup.eu

Piotr Szeliga
Tax Manager - Tax Adviser
E: pszeliga@asbgroup.eu

Paweł Jóźwik
Tax Manager - Attorney-at-law
E: pjozwik@asbgroup.eu

Aleksandra Kryzińska
Tax Consultant
E: akryzinska@asbgroup.eu