Tarcza 3.0, czyli za chwilę dalszy ciąg programu

13 maja 2020 Poland

Tarcza 3.0 - rządowy projekt ustawy pomocowej (druk nr 344, tzw. wersja 3.0 tarczy) znajduje się obecnie na etapie prac senackich.

SKŁADKI ZUS

 • Rozszerzenie zwolnienia – umożliwienie skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą i opłacającym składki na własne ubezpieczenia w sytuacji, gdy ich przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł).

Przy czym dochód uzyskany z tej działalności w lutym 2020 r. nie może przekroczyć 7 000 zł.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

 • Rozszerzenie katalogu uprawnionych do świadczenia postojowego – także na samozatrudnionych, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia (dotąd: przed 1 lutego).

SZERSZA POMOC DLA FIRM

 • Dokapitalizowania Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. kwotą w wysokości do 900 mln zł (ze środków Funduszu Reprywatyzacyjnego) z przeznaczeniem na wsparcie przedsiębiorców mających kłopot z finansowaniem realizowanych projektów inwestycyjnych.

POMOC DLA OSÓB W CIĘŻKIEJ SYTUACJI

 • Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 900 zł.
 • Zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji o 25% na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.
 • Zmiany kodeksu karnego mające na celu zwiększenie ochrony osób fizycznych zaciągających zobowiązania finansowe niezwiązane z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową. Celem tej zmiany jest ściganie typowych współczesnych przestępstw lichwiarskich, czyli tzw. pożyczek „chwilówek”.

SANKCJA NIEWAŻNOŚCI UMÓW (KODEKS CYWILNY)

 • Tzw. przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta - zwiększenie ochrony osób zawierających umowy pożyczki, kredytu lub inne umowy poprzez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń niewynikających z prowadzonej przez tę osobę działalności gospodarczej lub zawodowej, oraz penalizację żądania od osoby fizycznej co najmniej 2-krotności maksymalnej wysokości kosztów poza odsetkowych lub co najmniej 2-krotności stopy odsetek maksymalnych określonych w ustawie.

DANINA SOLIDARNOŚCIOWA

 • Wydłużenie terminu zapłaty oraz złożenia deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej do 31 maja 2020 r. w oparciu o instytucję tzw. „czynnego żalu”. Dodatkowo przewidziano możliwość zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niezapłaconej w terminie płatności daniny solidarnościowej – w tym celu Minister Finansów będzie musiał wydać rozporządzenie.

„ODWIESZENIE” BIEGU TERMINÓW

 • Uchylone zostaną dotychczasowe przepisy „epidemiczne” zawieszające bieg terminów prawa materialnego (art. 15zzr ustawy COVID-19 – Tarcza 1.0), terminów sądowych i procesowych (art. 15zzs Tarczy 1.0), które po upływie 7 dni od wejścia w życie obecnej nowelizacji rozpoczną (albo będą kontynuowały wcześniejszy) bieg.

DEMATERIALIZACJA AKCJI

 • Przedłużenie terminów związanych z dematerializacją akcji:
  • termin na wybór reżimu dematerializacji przez walne zgromadzenie spółki i na dokonanie pierwszego wezwania do złożenia dokumentów akcji w spółce przedłużono do 30 września 2020 r., tj. o 3 miesiące;
  • termin utraty mocy obowiązywania papierowych dokumentów akcji przedłużono do 1 marca 2021 r.

TZW. „PODATEK OD SERIALI”

 • W ustawie o kinematografii wprowadzona zostaje nowa danina publiczna w postaci 1,5% przychodu uzyskanego z opłat umożliwiających korzystanie z portali usług medialnych (portale świadczące usługi VOD) w Polsce na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

ZAŁATWIANIE SPRAW DROGĄ ELEKTRONICZĄ

 • Całkowita elektronizacja procesu przekazywania przez ZUS swoim klientom informacji o stanie konta ubezpieczonego - informacje o stanie konta ZUS będzie udostępniał ubezpieczonym, którzy w systemie teleinformatycznym ZUS utworzyli profil informacyjny.
 • Na żądanie ubezpieczonego informacja ta udostępniana będzie również w formie pisemnej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, jak najefektywniej wykorzystać nadchodzące regulacje w biznesie, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami:

Łukasz Bączyk
Head of Tax
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Anna Szafraniec
CEE VAT Compliance Manager
E: aszafraniec@asbgroup.eu

Jarosław Szajkowski
Tax Manager - Tax Adviser
E: jszajkowski@asbgroup.eu

Marta Skrodzka
Tax Manager - Tax Adviser
E: mskrodzka@asbgroup.eu

Piotr Szeliga
Tax Manager - Tax Adviser
E: pszeliga@asbgroup.eu

Paweł Jóźwik
Tax Manager - Attorney-at-law
E: pjozwik@asbgroup.eu