Niekończąca się opowieść o stałym miejscu prowadzenia działalności (FE) w Polsce

26 czerwca 2020 Poland

O problemie FE w Polsce już pisaliśmy na naszej stronie internetowej! Jako dowód na istnienie tego problemu, prezentujemy poniżej nowe fakty. W czerwcu 2020 r., jeden z naszych zagranicznych klientów zarejestrowany na VAT w Polsce, otrzymał negatywną interpretację indywidualną w zakresie FE z tytułu świadczonych na jego rzecz usług na materiale powierzonym przez polskiego kontrahenta.

Poprzedni artykuł na temat FE znajdą Państwo tutaj.

Tło sprawy

  • Spółka z siedzibą w Holandii specjalizuje się w produkcji i wprowadzaniu do obrotu opon dla rolnictwa, leśnictwa, budownictwa i przemysłu. Nie ma oddziału, przedstawicielstwa ani żadnej stałej obecności na terytorium Polski.
  • Podpisała umowę o współpracę, z niezależnym, nie będącym pod jej kontrolą polskim kontrahentem, który produkuje dla Spółki zmontowane produkty (koła).
  • Pracownicy kontrahenta nie posiadają pełnomocnictwa do zawierania w imieniu Spółki umów handlowych i dokonywania innych czynności.
  • Towary (opony) przez cały czas są własnością Spółki, a pozostałe elementy (felgi i inne podczęści) niezbędne do wytworzenia zmontowanych produktów (kół) dostarcza polski kontrahent.
  • Część powierzchni magazynu kontrahenta jest wykorzystywana na potrzeby obsługi towarów / zmontowanych produktów, ale kontrahent nie wynajmuje Spółce magazynu.
  • Spółka nie posiada swobodnego dostępu do pomieszczeń kontrahenta, jego maszyn. Ma prawo do kontroli, przeglądania dokumentacji związanej z produkcją zmontowanych produktów. Okazjonalne wejście pracowników Spółki na teren kontrahenta odbywa się pod nadzorem kontrahenta.
  • Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za zarządzanie i kontrolę nad swoim personelem, który podlega wyłącznie jemu. Spółka nie jest uprawniona do wydawania poleceń lub kontroli nad personelem kontrahenta, nie zatrudnia żadnych pracowników lub innego personelu, który wykonuje dla niej pracę na terenie pomieszczeń kontrahenta.

Zdaniem Spółki w świetle ww. stanu faktycznego nie dochodzi do kumulatywnego spełnienia niezbędnych kryteriów, aby można było stwierdzić, że posiada w Polsce FE.

Stanowisko organu podatkowego

Organ uznał odmiennie twierdząc, że klient jednak FE w Polsce posiada ze względu chociażby na posiadanie umowy na produkcję z polskim kontraktorem na materiale powierzonym czy możliwość wglądu w dokumenty i przeprowadzenia inwentaryzacji. Co więcej podkreślił, że klient będzie posiadać kontrolę nad zapleczem personalnym, technicznym kontraktora – przyjmując, że poziom tej kontroli jest podobny jak w zakładzie własnym Spółki. Dodatkowo organ wskazał, że w analizowanym przypadku bez znaczenia pozostaje, że wszelkie decyzje odnośnie do działalności Spółki, są podejmowane w siedzibie Spółki, czyli Holandii.

Opisywana w krótkiej formie interpretacja podatkowa to kolejny dowód, że w Polsce organy podatkowe przyjęły negatywną linię interpretacyjną. Interpretacja została wydana bez żadnych logicznych argumentów. Co więcej, argumenty zostały dostosowane do z góry postawionej tezy. Niemniej jednak zawsze istnieje możliwość złożenia skargi na interpretację podatkową do sądów administracyjnych, gdzie uzyskanie pozytywnego dla podatnika rozstrzygnięcia jest możliwe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat obecnego podejścia organów podatkowych w Polsce do FE, prosimy o kontakt:

Anna Szafraniec
CEE VAT Compliance Manager
E: aszafraniec@asbgroup.eu

Łukasz Woźniak
Senior Tax Consultant
E: lwozniak@asbgroup.eu