Spółka zależna nie zawsze powoduje powstanie stałego miejsca prowadzenia działalności na gruncie VAT

14 maja 2020 Poland

W dniu 7 maja 2020 r., zapadł istotny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako: „TSUE”) w sprawie sygn. C-547/18 Dong Yang Electronics wskazujący kierunek w zakresie określania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (dalej jako: „FE”) dla celów VAT.

Tło sprawy

Tło wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym koncentrowało się wokół określenia miejsca opodatkowania usług świadczonych przez polską spółkę Dong Yang Electronics sp. z o. o. (dalej jako: „Dong Yang”) na rzecz spółki mającej siedzibę w kraju trzecim.

Don Yang zawarła ze spółka koreańską LG Display Co. Ltd. (Korea) (dalej jako: „LG Korea”) umowę o świadczenie usług montażu płytek PCB z materiałów i komponentów stanowiących własność LG Korea. Fizycznie, komponenty do wywarzania PCB podlegały odprawie celnej, a następnie były dostarczane do Dong Yang przez spółkę zależną LG Korea tj. LG Display Polska sp. z o. o. (dalej jako: „LG Polska”). Dong Yang przekazywała z powrotem zmontowane PCB do LG Polska, która następnie wykorzystywała je do celów produkcji innych modułów będących własnością LG Korea, a ta dalej je sprzedawała. LG Korea zapewniła Dong Yang, że nie posiada w Polsce FE, nie zatrudnia pracowników i nie posiada nieruchomości ani zaplecza technicznego na terytorium Polski. Dong Yang wystawiała LG Korea faktury za usługi montażu jako niepodlegające opodatkowaniu VAT na terytorium Polski.

Pomiędzy polską spółką a fiskusem wywiązał się spór. Według polskich organów podatkowych, Dong Yang powinna wystawić faktury z polskim VAT z uwagi na rzekome FE LG Korea, którym miała być właśnie spółka LG Polska posiadająca siedzibę w Polsce. W konsekwencji, TSUE musiał rozpatrzyć następujące pytania:

  • Czy z samego faktu posiadania przez spółkę mającą siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, spółki zależnej na terytorium Polski, można wywieść istnienie FE w Polsce w rozumieniu art. 44 Dyrektywy VAT i art. 11 ust. 1 Rozporządzenia wykonawczego (UE) Nr 282/2011?
  • Czy w wypadku odpowiedzi przeczącej na pytanie pierwsze, podmiot trzeci zobowiązany jest do analizy stosunków umownych pomiędzy spółką z siedzibą poza terytorium Unii Europejskiej a spółką zależną, w celu ustalenia czy istnieje FE w Polsce przez tę pierwszą spółkę?

Wyrok TSUE

TSUE zajął stanowisko, zgodnie z którym:

  • usługodawca nie może wywieść istnienia FE spółki z kraju trzeciego na terytorium państwa członkowskiego UE z samego faktu, że spółka ta posiada w tym państwie członkowskim UE spółkę zależną, oraz
  • usługodawca nie jest zobowiązany do badania, w celu dokonania takiej oceny, stosunków umownych łączących te dwa podmioty.

TSUE podkreślił, że uwzględnienie rzeczywistości gospodarczej i handlowej stanowi podstawowe kryterium dla stosowania wspólnego systemu VAT. W związku z tym uznanie danego miejsca za FE nie może zależeć wyłącznie od statusu prawnego zainteresowanego podmiotu. Zatem, o ile możliwe jest, aby spółka zależna stanowiła FE swej spółki dominującej, o tyle taka kwalifikacja zależy od materialnych przesłanek ustanowionych rozporządzeniem wykonawczym nr 282/2011, które należy oceniać w kontekście rzeczywistości gospodarczej i handlowej.

Chociaż zapadły w sprawie wyrok dotyczy posiadania FE przez podmiot z kraju trzeciego, to może on mieć również w naszej ocenie istotne znaczenie dla podmiotów z siedzibą w UE.

ASB Tax – jak możemy pomóc?

W związku z nieprzyjaznym dla podatników podejściem organów podatkowych do określania podmiotom zagranicznym FE w Polsce - warto zadbać o zabezpieczenie prawidłowego sposobu rozliczeń VAT.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:

  • analizy charakteru prowadzonej na terenie Polski działalności – posiadanych i wykorzystywanych zasobów, analizę umów - w celu ustalenia ryzyka postrzegania badanej struktury jako FE zagranicznego podmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych konsekwencji podatkowych i finansowych;
  • przygotowywania tzw. „defense file” mającego na celu uargumentowanie poprawności dotychczas stosowanego modelu biznesowego oraz metody rozliczania;
  • wnioskowania o indywidualne interpretacje podatkowe w celu zabezpieczenia podatkowego, a także przegląd dotychczas uzyskanych interpretacji w zakresie zapewniania przez nie faktycznej ochrony podatnika;
  • wsparcia w zakresie trwających kontroli podatkowych, postępowań podatkowych prowadzonych przez polskie organy podatkowe, jak również postępowań sądowych, poprzez zastosowanie korzystnej argumentacji oraz strategii w prowadzonym sporze;
  • wdrażania nowych modeli biznesowych oraz ich konsekwencji podatkowych.

Zapraszamy do kontaktu:

Łukasz Bączyk
Head of Tax
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Jarosław Szajkowski
Tax Manager - Tax Adviser
E: jszajkowski@asbgroup.eu

Łukasz Woźniak
Senior Tax Consultant
E: lwozniak@asbgroup.eu