Polski Ład stawia na innowacje – ulgi dla przedsiębiorców

8 października 2021 Poland

Rządowy plan rozwoju już niedługo stanie się polską, nową rzeczywistością. Warto w związku z tym zwrócić szczególną uwagę na rozszerzony pakiet ulg podatkowych, które będzie można stosować na różnych etapach procesu rozwojowego przedsiębiorstwa. Proponowane rozwiązania w ramach Polskiego Ładu mają na celu przede wszystkim zwiększenie wsparcia dla działalności B+R w Polsce.

Symultaniczna ulga B+R oraz IP Box

Oba rozwiązania są znane przedsiębiorcom nie od dziś. Polski Ład daje nam jednak sposobność do korzystania z nich symultanicznie oraz w bardziej elastyczny sposób. Do tej pory było to niemożliwe – z ulgi B+R oraz preferencji IP Box można było co prawda korzystać w tym samym roku podatkowym, jednak w praktyce- jedynie wobec różnych kategorii dochodu.

W ramach nowego rozwiązania podatnik nie będzie już musiał dokonywać wyboru pomiędzy dwoma wykluczającymi się preferencjami – przy kalkulacji dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box) będzie mógł uwzględnić KUP poniesione na działalność B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia danego prawa.

Nowe regulacje wprowadzają także szereg innych zmian w zakresie ww. instrumentów, m.in.:

  • możliwość odliczenia przez CBR-y w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych B+R w wysokości 200% (poprzednio: 150%),
  • możliwość odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów „pracowniczych” w wysokości 200% dla wszystkich podatników (poprzednio: CBR-y – 150%, pozostali podatnicy – 100%).

Ulga na prototyp

Ulga miałaby stanowić uzupełnienie ulgi B+R, które nie obejmuje pełnego katalogu wydatków ponoszonych w związku z:

  • prowadzoną produkcją próbną (testowaniem) oraz
  • wprowadzeniem nowego produktu na rynek (np. certyfikacja i atestowanie).

Nowa ulga miałaby umożliwić przedsiębiorcom odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z ww. etapami prac badawczo-rozwojowych.

Wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu wypracowanego przez podatnika.

Przyjęto założenie, że kwalifikowane koszty będą wykazywane w zeznaniu rocznym, składanym przez podatnika za rok podatkowy, w którym zostały poniesione, z możliwością odliczenia ich również w kolejnych 6 latach następujących bezpośrednio po roku, w którym zostały poniesione.

Projekt ustawy wprowadza definicję „produkcji próbnej nowego produktu” oraz „wprowadzenia na rynek nowego produktu”, a także katalog kosztów w obu przypadkach.

Ulga na robotyzację

W przypadku tej projektowanej ulgi podatnicy będą mieli możliwość dodatkowego odliczenia od dochodu połowy kosztów poniesionych na robotyzację, które już wcześniej zostały zaliczone do KUP.

Dodatkowe odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów oraz dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Odliczeniu podlegać będą m.in.: koszty nabycia nowych robotów przemysłowych (oraz maszyn i urządzeń z nimi związanych), oprogramowania wykorzystywanego do poprawnego działania robotów, a także koszty szkoleń pracowników z umiejętności korzystania z nowych urządzeń.

Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga ma stanowić rozwinięcie ulgi B+R, tj. umożliwić dodatkowe odliczenie wydatków na pracowników zaangażowanych w prace B+R. Obecne przepisy nie zawierają bowiem rozwiązań, które promowałyby zatrudnienie pracowników o wysokich kwalifikacjach w ramach prowadzonej działalności B+R.

Projekt wprowadza możliwość zmniejszenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych pobieranej przez podatnika będącego płatnikiem od przychodów m.in. ze stosunku pracy uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników, jeżeli podatnik (pracodawca) poniósł w roku podatkowym stratę lub nie uzyskał dochodu pozwalającego na odliczenie przysługującej mu kwoty odliczenia w ramach ulgi B+R.

Innowacyjny pracownik oznaczać będzie pracownika, który co najmniej 50% czasu pracy poświęca na realizację działalności B+R. Dotyczyć to będzie również osób świadczących usługi w zakresie realizacji prac B+R na podstawie umowy zlecenia i o dzieło.

Ulga będzie dostępna także dla firm, które w związku z inwestycjami w danym roku nie wykazały dochodu.

Jeżeli mają Państwo pytania w powyższym zakresie, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Łukasz Bączyk
Łukasz Bączyk Head of Tax, Board Member
ASB Poland
lbaczyk@asbgroup.eu
Aleksandra Kryzińska
Aleksandra Kryzińska Senior Tax Consultant
ASB Poland
akryzinska@asbgroup.eu