Polski Ład – cz. 5. Co czeka podatników CIT?

25 sierpnia 2021 Poland

Wśród zaproponowanych zmian w zakresie podatku CIT znalazły się m.in.:

1) Nowe ulgi, w tym:

  • zwiększenie ze 150% do 200% kwoty przysługującego odliczenia kosztów kwalifikowanych przez CBR, w tym dotyczących uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
  • uzupełnienie odliczeń, w tym m.in. poprzez przyznanie możliwości (i) odliczenia 200% kosztów kwalifikowanych związanych z zatrudnieniem pracowników, którzy realizują działalność B+R dla podatników niebędących CBR oraz (ii) odliczenia potrącanych należności z dochodów (przychodów) zatrudnionych osób fizycznych, z tytułu kosztów kwalifikowanych działalności B+R, których podatnik nie odliczył z uwagi na poniesioną stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń;
  • ulga na prototypy, obejmująca koszty ponoszone na etapie produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz ulga prowzrostowa, której celem jest umożliwienie podwójnego rozpoznania dla celów podatkowych wartości wydatków związanych ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów;
  • ulga konsolidacyjna, pozwalająca podatnikowi ponoszącemu kwalifikowane wydatki na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej (z o.o. lub akcyjnej) na pomniejszenie podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia;
  • ulga na robotyzację pozwalająca na odliczenie od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację.

2) Możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi na działalność B+R oraz z preferencji IP Box przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który jest objęty reżimem IP Box.

3) Nowy reżim holdingowy skierowany do polskich spółek holdingowych posiadających krajowe lub zagraniczne spółki zależne, składający się z dwóch podstawowych filarów: (i) zwolnienia z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych, (ii) zwolnienia z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych – tzw. lokalne „participation exemption”.

4) Modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła, m.in. poprzez:

  • wchodzący w życie od 2022 r. mechanizm „pay and refund” będzie miał zastosowanie do dywidend, odsetek i należności licencyjnych, ale nie do płatności za wybrane usługi;
  • rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu zwolnienia na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, tj. obniżone stawki podatku u źródła lub zwolnienie z obowiązku poboru podatku u źródła.

5) Nowy podatek od tzw. przerzucanych dochodów w celu wyeliminowania możliwości uzyskania korzyści podatkowej poprzez schematy podatkowe, których celem jest transfer dochodów to jurysdykcji o znikomej efektywnej stawce opodatkowania.

6) Nowe regulacje dotyczące ryczałtu od dochodów spółek, w tym rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wyboru opodatkowania ryczałtem o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne.

7) Nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudniania pracowników, wyrażające się w nałożeniu obciążeń podatkowych na nieuczciwych pracodawców.

8) Ulga dla podatników, którzy ponieśli wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych, w tym na nabycie terminali jak i wydatki stanowiące opłatę za korzystanie z terminali niebędących własnością podatnika.

9) Zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE.

10) Zmiany dotyczące amortyzacji, w tym:

  • wyłączenie z amortyzacji nieruchomości i praw o charakterze mieszkalnym począwszy od 2022 r.;
  • brak możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych przewyższających odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości w spółkach nieruchomościowych.

11) Digitalizacja rozliczeń, w tym obowiązek przesyłania ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) w formie ustandaryzowanej począwszy od 2023 r.

12) Nowa „cienka kapitalizacja”, tj. usunięcie dotychczasowych wątpliwości interpretacyjnych na niekorzyść podatnika poprzez wskazanie wprost, że podatnik zaliczyć może do swoich kosztów uzyskania przychodów nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego w limicie wyznaczonym przez wartość 30% uzyskanego w roku podatkowym EBITDA albo skorzystać może z „bezpiecznej przystani” (kwoty nadwyżki kosztów finansowania dłużnego nieprzekraczającej 3 mln zł) bez możliwości łączenia obu tych limitów jednocześnie (30% EBITDA + 3M PLN).

13) Wprowadzenie przepisów przeciwdziałających sytuacjom obniżenia dochodu podatkowego w ramach grupy podmiotów powiązanych na skutek przekształcenia finansowania dłużnego w finansowanie własne, polegającym na zaciągnięciu przez podatnika pożyczki od podmiotu powiązanego, która następnie jest zmieniana na transakcję kapitałową (np. wkład pieniężny do innej spółki)

14) Wprowadzenie przepisów ograniczających możliwości zaliczania do kosztów podatkowych kosztów w związku z wypłatą świadczeń będących w istocie tzw. „ukrytą dywidendą”;

15) Doprecyzowanie kryterium zarządu spółki na terytorium Polski w odniesieniu do podatników nieposiadających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Łukasz Bączyk
Łukasz Bączyk Head of Tax, Board Member
ASB Poland
lbaczyk@asbgroup.eu
Piotr Szeliga
Piotr Szeliga Tax Manager - Tax Adviser
ASB Poland
pszeliga@asbgroup.eu
Paweł Jóźwik
Paweł Jóźwik Tax Manager - Attorney-at-law
ASB Poland
pjozwik@asbgroup.eu