Podatek od sprzedaży detalicznej od 1 stycznia 2021 roku

29 grudnia 2020 Poland

Podatek od sprzedaży detalicznej został wprowadzony do polskiego porządku prawnego na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. W tym samym roku Komisja Europejska uznała podatek, ze względu na jego dyskryminacyjny charakter, za niedozwoloną pomoc publiczną i nakazała zawieszenie jego poboru.

Początkowo, podatek miał obowiązywać od 1 lipca 2020 r., niemniej jednak z uwagi na wybuch pandemii COVD-19 jego pobór odroczono do końca 2020 r.

Do zapłaty podatku handlowego będą obowiązani sprzedawcy detaliczni dokonujący sprzedaży towarów na rzecz konsumentów na podstawie umowy zawartej w lokalu przedsiębiorstwa oraz poza lokalem (z wyłączeniem sprzedaży internetowej), którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej przekraczający 17 mln zł.

Podatek detaliczny nie dotyczy wszystkich towarów. Z opodatkowania wyłączone są: energia elektryczna oraz gaz ziemny, ciepło systemowe, refundowane leki, środki spożywcze przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, a także gaz w butlach oraz paliwa stałe (węgiel, koks).

Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł. Stawki podatku wynoszą odpowiednio:

  • 0,8% – dla podstawy opodatkowania do wysokości 170 mln zł miesięcznie,
  • 1,4% - dla podstawy opodatkowania przekraczającej 170 mln zł miesięcznie.

Podatnicy będą obowiązani obliczać i wpłacać podatek do 25. dnia miesiąca oraz składać deklaracje podatkowe.

Jeśli mają Państwo pytania, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Łukasz Bączyk
Head of Tax, Board Member
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Jarosław Szajkowski
Tax Manager - Tax Adviser
E: jszajkowski@asbgroup.eu