Planowane zmiany w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

12 lutego 2021 Poland

W dniu 19 stycznia 2021 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mający na celu implementację zmian w zakresie dyrektyw AML. Co zmienią te regulacje?

Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

Zmiany dotyczą rozszerzenia katalogu podmiotów, które są zobowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych o:

  • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania w Polsce oraz o trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące równoważne stanowiska w imieniu lub na rzecz trustu nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość w Polsce,
  • podmioty o charakterze korporacyjnym i inne podmioty prawne, tj. spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz fundacje.

Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych

Projektowana ustawa zakłada również poszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych o przedsiębiorców:

  • niebędących doradcami podatkowymi, a świadczących w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej usługi obejmujące świadczenie porad w sprawach podatkowych,
  • prowadzących handel lub przechowywujących dzieła sztuki lub występujących w charakterze pośredników w handlu dziełami sztuki, jeżeli wartość transakcji lub szeregu powiązanych transakcji wynosi co najmniej 10 000 euro.

Nowe mechanizmy weryfikacji danych w CRBR… oraz nowe kary

Projektodawca proponuje wprowadzenie mechanizmu weryfikacji prawidłowości informacji znajdujących się w CRBR. Instytucje obowiązane będą miały obowiązek odnotowywania rozbieżności pomiędzy informacjami zgromadzonymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych a stanem faktycznym dotyczącym klienta ustalonym przez te instytucje.

Jednocześnie, instytucje obowiązane będą musiały podjąć odpowiednie czynności w celu wyjaśnienia ustalonych rozbieżności, a w przypadku potwierdzenia rozbieżności, przekazać organowi właściwemu w sprawie rejestru informacje o stwierdzonych rozbieżnościach, wraz z uzasadnieniem. Ponadto, będą musiały udokumentować trudności napotkane w związku ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego obejmujących identyfikację tożsamości beneficjenta rzeczywistego.

Nowe przepisy doprecyzowują zasady dotyczące stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez te instytucje w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka, w tym m.in. poprzez wprowadzenie obowiązku uzyskania dodatkowych informacji o kliencie, jego beneficjencie rzeczywistym, czy o przyczynach i okolicznościach zamierzonych lub przeprowadzonych transakcji.

W celu egzekwowania nowych obowiązków projektodawca rozszerzył katalog sankcji administracyjnych z tytułu niedopełnienia określonych obowiązków przez instytucje obowiązane, w tym m.in. w zakresie nawiązywania stosunków gospodarczych lub prowadzenia działalności związanej z państwem trzecim wysokiego ryzyka.

Obowiązek rejestracji działalności w zakresie walut wirtualnych

Każdy podmiot zainteresowany świadczeniem usług w zakresie wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi a fiducjarnymi zobowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych po spełnieniu wszelkich wymagań określonych w projekcie ustawy. Rejestr prowadzić będzie Minister Finansów. Niedopełnienie obowiązku zagrożone będzie karą pieniężną do wysokości 100 000 złotych.

Zmiana definicji beneficjenta rzeczywistego

Zgodnie z projektowaną ustawą, za beneficjenta rzeczywistego uznaje się „każdą osobę fizyczną” spełniającą kryteria wskazane ustawie. Jednocześnie, nowe regulacje rozszerzają definicję beneficjenta rzeczywistego trustu o grupę osób, w których głównym interesie powstał lub działa trust. Jako beneficjenta rzeczywistego trustu uznać można również osobę fizyczną o uprawnieniach lub obowiązkach równoważnych tym, które posiada założyciel, powiernik, nadzorca oraz beneficjent trustu bądź osoba sprawująca kontrolę nad trustem.

Pozostałe zmiany

  1. Doprecyzowanie innych definicji zawartych w dotychczasowej ustawie dotyczących, m.in. państwa członkowskiego, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne czy grupie.
  2. Rozszerzenie zakresu statystyk oraz danych gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
  3. Obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne.
  4. Przedstawienie projektów rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy.

O kolejnych etapach prac nad projektem będziemy Państwa informować na bieżąco.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem.

Łukasz Bączyk
Łukasz Bączyk Head of Tax, Board Member
ASB Poland
lbaczyk@asbgroup.eu