Pakiet e-commerce a kasy rejestrujące

10 listopada 2021 Poland

Od 1 lipca 2021 roku wszedł w życie tzw. pakiet e-commerce upraszczający rozliczenia na gruncie podatku od towarów i usług w całej UE.

Więcej można przeczytać w naszych artykułach (Eng):
E-commerce package – VAT changes as of 1 July 2021
Import One-Stop-Shop (IOSS)

Wdrożenie pakietu spowodowało uproszczenie nie tylko w zakresie zasad opodatkowania VAT w transakcjach business to customer (B2C), ale także w wymiarze raportowania VAT pozbywając się m.in. nadmiernych obciążeń administracyjnych związanych z rejestracją do VAT w różnych krajach UE, czy też np. ujednolicenia progów kwotowych, zasad fakturowania.

Obszarem, który również został dotknięty pakietem e-commerce są kasy rejestrujące i obowiązek raportowania na nich sprzedaży dokonywanej na rzecz na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Obowiązki ewidencyjne a kasy rejestrujące
Warto przypomnieć, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Pod pojęciem „sprzedaży” rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Oznacza to, że:

  • jeżeli miejscem opodatkowania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) będzie terytorium innego państwa członkowskiego, dostawy takie nie będą mieściły się pod pojęciem sprzedaży. Podatnicy, którzy od dnia 1 lipca 2021 r. będą dokonywali WSTO, której miejscem opodatkowania będzie terytorium innego państwa członkowskiego, nie będą podlegali obowiązkowi prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących;
  • jeżeli natomiast miejscem opodatkowania WSTO (miejscem dostawy towarów) będzie terytorium Polski, to dostawy takie podlegają generalnie obowiązkowi rejestracji na kasie fiskalnej z wyjątkami bowiem przepisy przewidują, jednakże kilka zwolnień z tego obowiązku:

●➥ z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnione zostały transakcje rozliczane poprzez OSS, których miejscem opodatkowania jest terytorium Polski (np. WSTO z Niemiec do Polski);

Ważne!
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących stosuje się do całej dostawy towarów lub świadczenia usług będących przedmiotem sprzedaży rozliczanej w procedurze OSS

●➥ z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnione zostały dostawy towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towarów otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Ważne!
Powyższe zwolnienia mają charakter czasowy i są obecnie stosowane do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uwaga!
W naszej ocenie szczegółowej analizie powinna podlegać sytuacja, kiedy to podatnik (krajowy/zagraniczny) wybierając jedną z procedur uproszczonych np. EU-OSS dokonuje w innym strumieniu dostaw, dostawy towarów lub świadczenia usług również na terytorium Polski na rzecz polskich konsumentów tj. dostawa towarów znajdujących się w Polsce na rzecz polskiego konsumenta – towar nie opuszcza terytorium Polski. Takie lub podobne sytuacje mogą oznaczać dla dostawcy konieczność zainstalowania i ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej oraz inne obowiązki na gruncie VAT.

Zatem, nie wszystkie dostawy towarów i świadczenia usług, mając wybraną jedną z procedur uproszczonych w ramach pakietu e-commerce, będą podlegały obligatoryjnemu zwolnieniu z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przypadku pytań dotyczących tego lub innych tematów w zakresie podatku VAT prosimy o kontakt z naszymi ekspertami podatkowymi:

Anna Szafraniec
Anna Szafraniec CEE VAT Compliance Director
ASB Poland
aszafraniec@asbgroup.eu
Łukasz Woźniak
Łukasz Woźniak VAT Compliance Manager
ASB Poland
lwozniak@asbgroup.eu