Nowy projekt ustawy o fundacji rodzinnej

2 listopada 2021 Poland

Ustawodawca przedstawił nową wersję ustawy o fundacji rodzinnej. Co z niego wynika w kontekście podatkowym?

  • Nabycie of fundacji rodzinnej świadczeń lub mienia przez osobę fizyczną podlegać będzie co do zasady podatkowi od spadków i darowizn (PSID). Jednocześnie wprowadza się zwolnienie nabycia świadczenia od fundacji rodzinnej przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów fundatora oraz przez fundatora, jeżeli przedmiotem świadczenia jest mienie wniesione do fundacji przez tego fundatora oraz dochody z niego, a także wszelkie nabyte lub uzyskane przez fundację w zamian za nie mienie i dochody oraz fundusz założycielski.
  • Płatnikiem PSID jest fundacja rodzinna. Jest ona zobowiązana prowadzić w formie elektronicznej (i) ewidencję mienia odrębnie dla każdego z fundatorów, (ii) ewidencję świadczeń, (iii) rejestr podatku. W prowadzonej ewidencji rachunkowej podatnik będący fundacją rodzinną ma obowiązek (i) wyodrębnić rzeczy, prawa majątkowe oraz środki pieniężne otrzymane od każdego z fundatorów, (ii) prowadzić ewidencję rachunkową w sposób zapewniający ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu lub straty pochodzących z rzeczy, praw majątkowych oraz środków pieniężnych pochodzących od każdego z fundatorów oraz ustalenie fundatora, od którego pochodzą środki przeznaczone na świadczenia przekazywane beneficjentowi oraz fundatorowi.
  • Zwolnieniu z PIT podlegać będzie dochód uzyskany przez beneficjenta lub fundatora fundacji ze zbycia udziałów lub papierów wartościowych oraz tytułu uczestnictwa w funduszach kapitałowych, otrzymanych z fundacji rodzinnej, w części odpowiadającej kwocie zapłaconego PSID.
  • Do przychodów podatkowych nie będzie zaliczać się przychodów otrzymanych przez fundację rodzinną od fundatora przeznaczonych na (i) realizację celów tej fundacji rodzinnej oraz (ii) fundusz założycielski.
  • Wolne od podatku dochodowego będą przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z tytułu odsetek fundacji rodzinnych. Co więcej, analogiczne zwolnienie będzie dotyczyć zysków kapitałowych oraz przychodów odsetkowych trustów, pod określonymi warunkami dotyczącymi ich statusu.
  • Transakcje pomiędzy fundacją rodzinną a beneficjentem nie będą podlegać przepisom o cenach transferowych.
  • Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.

W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z naszym ekspertem:

Łukasz Bączyk
Łukasz Bączyk Head of Tax, Board Member
ASB Poland
lbaczyk@asbgroup.eu