Nowy pakiet podatkowy UE na rzecz uczciwego i prostego opodatkowania

28 lipca 2020 Poland

W dniu 15 lipca 2020 r. Komisja Europejska (KE) przyjęła nowy pakiet podatkowy (Pakiet Podatkowy) mający zapewnić wsparcie ożywienia gospodarczego i długoterminowy wzrost w Europie. Głównym jego celem jest ograniczenie nieuczciwej konkurencji podatkowej i zwiększenie przejrzystości poprzez uproszczenie przepisów i procedur podatkowych. Przyjęty Pakiet ma również za zadanie promować sprawiedliwe opodatkowanie jako sposób na pomoc państwom członkowskim w wychodzeniu z kryzysu.

Pakiet Podatkowy składa się z trzech odrębnych lecz powiązanych inicjatyw:

1) Planu Działania na rzecz sprawiedliwego i prostego opodatkowania wspierającego strategię ożywienia gospodarczego,

2) Rewizji Dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania (DAC7) oraz

3) Komunikatu w sprawie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych.

Pakiet Podatkowy nie obejmuje swym zakresem kwestii związanych z podatkiem cyfrowym oraz minimalnym efektywnym opodatkowaniem. Propozycje te KE ma przedstawić jesienią tego roku. Będą one stanowić podsumowanie dyskusji prowadzonej w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Plan Działania

Plan Działania przedstawia 25 odrębnych inicjatyw w dziedzinie podatków bezpośrednich i pośrednich, które KE ma zamiar wdrożyć do 2024 r., m.in.:

 • zmiana dyrektywy w sprawie podatku VAT w celu wprowadzenia jednolitej unijnej rejestracji VAT umożliwiającej świadczenie usług i/lub sprzedaż towarów w dowolnym miejscu w UE;
 • dostosowanie unijnych przepisów VAT w zakresie digitalizacji, mający na celu ułatwić przestrzeganie przepisów i skuteczniejsze zwalczanie oszustw poprzez modernizację obowiązków w zakresie sprawozdawczości VAT i ułatwienie e-fakturowania;
 • stworzenie przepisów mających na celu doprecyzowanie kwestii określania rezydencji podatkowej dla podatników UE prowadzących działalność transgraniczną, w celu zapewniania stosowania przez państwa członkowskie tych samych kryteriów przy określaniu statusu rezydencji podatkowej oraz obniżenia ryzyka podwójnego opodatkowania (lub obustronnego braku opodatkowania);
 • propozycja wzmocnienia sieci ekspertów ds. zwalczania nadużyć finansowych w państwach członkowskich (Eurofisc) oraz poprawy wykorzystania technologii i wymiany informacji między państwami członkowskimi;
 • zmiana nieaktualnych przepisów VAT dot. usług finansowych, która uwzględni rozwój gospodarki cyfrowej i wzrost outsourcingu usług świadczonych przez podmioty działające w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym;
 • zmiana dyrektywy VAT w celu uproszczenia procedury szczególnej dla biur podróży i zapewnienia równych warunków działania dla podmiotów gospodarczych mających siedzibę poza UE;
 • wzmocnienie mechanizmów zapobiegania i rozwiązywania sporów podatkowych oraz rozszerzenie ich zakresu na obszar VAT.

Współpraca administracyjna

W ramach rewizji Dyrektywy w sprawie współpracy administracyjnej, KE proponuje wprowadzenie automatycznej wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich na temat przychodów/dochodów generowanych przez sprzedawców na platformach cyfrowych. Wymiana informacji ma służyć weryfikacji, czy podmioty te płacą należyte stawki podatku.

Celem zmian jest również wzmocnienie współpracy administracyjnej poprzez uproszczenie przepisów w innych dziedzinach, w których państwa członkowskie współpracują w zwalczaniu nadużyć podatkowych, na przykład poprzez wspólne kontrole podatkowe.

Dobre zarządzanie w kwestiach podatkowych

Działania planowane w ramach ostatniego filaru Pakietu Podatkowego skupiają się na propagowaniu sprawiedliwego opodatkowania i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji podatkowej w UE, a także na skalę globalną. W ramach trzeciej inicjatywy KE proponuje:

 • reformę kodeksu postępowania w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, który ma na celu przeciwdziałanie konkurencji podatkowej i szkodliwym praktykom podatkowym w UE;
 • ulepszenia w unijnym wykazie jurysdykcji unikających współpracy, dotyczącym państw spoza UE;
 • wzmocnienie unijnych przepisów w zakresie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych w odniesieniu do funduszy unijnych i środków obronnych;
 • dodatkowe wsparcie dla partnerów z krajów rozwijających się w zakresie wzmacniania współpracy w dziedzinie opodatkowania, zgodnie z programem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

Zaproponowany Pakiet Podatkowy stanowi pierwszą część bardziej kompleksowej unijnej agendy podatkowej na nadchodzące lata.

W przypadku jakichkolwiek pytań, nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji:

Łukasz Bączyk
Head of Tax, Board Member
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Anna Szafraniec
CEE VAT Compliance Director
E: aszafraniec@asbgroup.eu

Jarosław Szajkowski
Tax Manager - Tax Adviser
E: jszajkowski@asbgroup.eu