Nowy obowiązek zgłaszania umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

12 listopada 2020 Poland

Przepisy ustawy dnia 31 marca 2020 r o zmianie “ustawy o COVID-19" wprowadziły dodatkowy obowiązek dla firm zatrudniających osoby na podstawie umowę o dzieło.

Zgodnie z art. 22 ustawy zmieniającej, od dnia 1 stycznia 2021 r. płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będą obowiązani do poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli :

  • umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą płatnik nie pozostaje w stosunku pracy lub
  • jeżeli w ramach takiej umowy osoba fizyczna nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. Przekazane informacje będą ewidencjonowane na koncie płatnika składek.

Nowy obowiązek nie oznacza jednak – przynajmniej na tym etapie - oskładkowania tych umów z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego – z uzasadnienia ustawy wynika, iż celem zmian jest umożliwienie ZUS weryfikowania istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło. Dane dotyczące zawartych umów o dzieło będą udostępniane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, m.in. w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do skutecznego poboru należności podatkowych.

Nie zostały jeszcze udostępnione wzory dokumentów zgłoszeniowych .

Warto zatem, aby przedsiębiorcy współpracujący z osobami fizycznymi na podstawie umów o dzieło przygotowali się na wejście w życie nowych regulacji, w szczególności zweryfikowali zasadność zawierania umów o dzieło , mając na uwadze potencjalne ryzyko ich reklasyfikacji i ewentualne zaległości z tytułu składek i odsetek za zwłokę.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Łukasz Bączyk
Head of Tax, Board Member
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Justyna Trochimiuk
Payroll Manager
E: jtrochimiuk@asbgroup.eu