Nowe zasady składania sprawozdań do KRS

1 lutego 2019 Poland

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 1 października 2018 r., wprowadziła nowe obowiązki dla spółek w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych wyłącznie w formacie elektronicznym oraz w określonej strukturze logicznej.

Ponadto zmieniono nie tylko strukturę sprawozdania finansowego. Konsekwencją rezygnacji z wersji papierowych jest także zmiana sposobu podpisywania i przesyłania raportów finansowych. Zgodnie
z wprowadzoną zmianą, sprawozdanie finansowe sporządzone po 1 października 2018 powinno być podpisane przez wszystkich członków zarządu spółki przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, a następnie złożone w formie elektronicznej przez osobę, której numer PESEL został ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W konsekwencji każdy członek zarządu spółki oraz osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych powinna posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny wydany przez jedną z 4 polskich instytucji uprawnionych do wydawania takiego certyfikatu. Niestety, mimo iż nowelizacja ustawy o rachunkowości przewiduje dwa rodzaje podpisów, które mogą być używane do podpisywania sprawozdań finansowych, tj. kwalifikowany podpis elektroniczny i podpis potwierdzony profilem ePUAP, w praktyce nie jest możliwe podpisanie sprawozdania przy użyciu profilu zaufanego ePUAP.

ASB posiada duże doświadczenie w uzyskiwaniu kwalifikowanych podpisów elektronicznych oraz numerów PESEL zarówno dla obywateli Polski jaki i osób zagranicznych. Należy pamiętać, że proces uzyskania powyższych danych i certyfikatu może potrwać do 6 tygodni, a nowe zasady będą miały zastosowanie
do wszystkich sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończącym się 31 grudnia 2018 rok.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt z naszymi pracownikami Andrzejem Goryckim
i Kingą Błaszczyk, bezpośrednio na podane adresy e-mail agorycki@asbgroup.eu i kblaszczyk@asbgroup.eu