Narzędzie „safe harbour” w pożyczkach

21 stycznia 2019 Poland

31 grudnia 2018 roku opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów (MF), w którym określono zakres bazowych stóp procentowych i marży, których zastosowanie daje podatnikom możliwość objęcia transakcji pożyczek zawieranych z podmiotami powiązanymi ochroną typu „safe harbour”.

Kiedy można zastosować narzędzie ochronne typu „safe harbour”

Regulacje wchodzą w życie 1 stycznia 2019 roku i mają zastosowanie do transakcji pożyczkowych przeprowadzanych w roku rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 roku.

Poziom oprocentowania rekomendowany przez MF nie powinien być traktowany jako rynkowy poziom stopy procentowej, lecz jako poziom stopy procentowej, który może być zaakceptowany przez organy podatkowe w konkretnych przypadkach. Celem wprowadzenia narzędzia typu safe harbour” jest zniechęcenie podatników do stosowania wysokich stóp procentowych w umowach pożyczek zawieranych z podmiotami powiązanymi. W praktyce nowe narzędzie daje podatnikowi pewność, że stopy procentowe mieszczące się we wskazanym przez MF zakresie nie będą kwestionowane przez organy podatkowe, a ponadto nie będą wymagały przeprowadzenia analizy porównawczej (ang. benchmarking). Z drugiej strony nowe przepisy mogą być podstawą do kwestionowania przez organy podatkowe stóp procentowych, które są nie mieszczą się w rekomendowanym przez MF zakresie.

Narzędzie typu „safe harbour" może mieć zastosowanie wyłącznie do podatników, którzy spełniają łącznie następujące warunki z art. 11g ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT):

• oprocentowanie pożyczki na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy;

• nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki,
w tym prowizji lub premii;

• pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat;

• w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty;

• pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Bazowy poziom stopy procentowej i sugerowana marża

• Narzędzie typu „safe harbour" obejmuje bazową stopę procentową i marżę,

• bazowa stopa procentowa ustalana jest na podstawie rodzaju referencyjnej stopy procentowej dla kredytów z trzymiesięcznym terminem zapadalności na rynku międzybankowym (WIBOR, LIBOR, EURIBOR w zależności od waluty zastosowanej w umowie pożyczki),

• maksymalna marża dla pożyczkobiorcy i minimalna marża dla kredytodawcy wynoszą 2% powyżej podstawowej stopy procentowej,

• bazowa stopa procentowa i marża będą aktualizowane i ogłoszone przez MF nie rzadziej niż raz do roku.

W jaki sposób ASB Tax może Cię wesprzeć

Stosowanie narzędzia ochronnego typu "safe harbour" nie jest obowiązkowe, a wyższe stawki mogą być uzasadnione i podlegać odliczeniu do celów podatkowych na zasadach rynkowych. Jednak podatnicy chcący uzasadnić stosowanie stawek spoza zakresu, powinni przeprowadzić rzetelną analizę porównawczą.

Jeśli zamierzasz zawrzeć umowę pożyczki z podmiotem powiązanym, stosując stopę procentową różną od rekomendowanej przez MF, zalecamy przygotowanie analiz porównawczych w celu uzasadnienia wyboru danej stopy procentowej. ASB Tax może Cię w tym wesprzeć. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem podatkowym.