Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów dotycząca kwalifikacji transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych dla celów VAT

19 lutego 2021 Poland

W dniu 15 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną wyjaśniającą zasady kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych. Interpretacja potwierdza tezy wyroku TSUE z dnia 5 maja 2019 r. w polskiej sprawie Vega International C-235/18, wskazując przesłanki pozwalające rozróżnić dostawę towarów między trzema podmiotami (opodatkowaną VAT, z prawem do odliczenia) od transakcji usługowej (zwolnionej z VAT).

Transakcję udostępniania kart paliwowych należy zakwalifikować jako świadczenie usług pośrednictwa finansowego, w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:

  • nabycie paliwa przez odbiorcę (posiadacza karty) następowało bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw (np. spółek paliwowych);
  • wyłącznie odbiorca decydował o sposobach nabycia paliwa (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości paliwa, momencie zakupu i sposobie wykorzystania paliwa;
  • odbiorca (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) ponosił całość kosztów związanych z nabyciem paliwa;
  • rola podmiotu pośredniczącego ograniczała się do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego (karty paliwowej) pozwalającego nabyć towar.

W przypadku braku spełnienia którejkolwiek z przesłanek, transakcję udostępniania kart paliwowych należy uznać za dostawę towarów w rozumieniu 7 ust. 1 ustawy o VAT, dokonywaną przez podmiot pośredniczący na rzecz odbiorcy.

Interpretacja niestety nie rozwiewa wszystkich wątpliwości, w szczególności co w przypadku transakcji, w których uczestniczą więcej niż trzy podmioty.

Interpretacja przypomina również, że z dniem 1 stycznia 2021 r. uchylony został art. 7 ust. 8 ustawy o VAT. Przepis ten wskazywał, że w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorących udział w tych czynnościach.

Ministerstwo deklaruje, że powyższa zmiana miała charakter wyłącznie porządkowy i nie zmienia dotychczasowych zasad rozliczeń. Tym niemniej - wszelkie interpretacje wydane w oparciu o ten przepis w odniesieniu do okresów rozliczeniowych przypadających po tej dacie, utraciły swoją aktualność, a tym samym moc ochronną.

Dotyczy to w szczególności interpretacji indywidualnych wydanych w związku z transakcjami łańcuchowymi.

Jeżeli Twoja firma:

- wykorzystuje w działalności karty paliwowe lub

- bierze udział w transakcjach łańcuchowych

i nie jesteś pewien czy powyższe zmiany będą miały wpływ na Twoje rozliczenia - skontaktuj się z naszymi ekspertami:

Jarosław Szajkowski
Jarosław Szajkowski Tax Manager - Tax Adviser
ASB Poland
jszajkowski@asbgroup.eu
Karla Pejko
Karla Pejko Tax Consultant
ASB Poland
kpejko@asbgroup.eu