Interpretacja ogólna MF: 50% koszty uzyskania przychodów dla twórców

8 października 2020 Poland

Zgodnie z opublikowaną niedawno interpretacją ogólną Ministra Finansów, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami wynoszą 50% uzyskanego przychodu. Koszty te obliczane są od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne.

W wydanej interpretacji wskazano warunki, których spełnienie umożliwia skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów (KUP):

  • Powstanie w ramach stosunku pracy (także umowy cywilnoprawnej – zlecenia lub o dzieło) utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego

Dla skorzystania z 50% KUP musi dojść do powstania utworu, przy czym może to być utwór jeszcze nieukończony. Co istotne prawa majątkowe związane z utworem muszą przejść z pracownika na pracodawcę. W tym kontekście w interpretacji wskazano na pracę programistów, z której to ustawowo prawa majątkowe do programu komputerowego przysługują pracodawcy. Jest to jednak przepis dyspozytywny i może zostać zmieniony odpowiednią regulacją w umowie o pracę tak, aby również w tym przypadku dochodziło do przejścia praw majątkowych.

  • Dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego

Powstanie utworu powinno zostać ponadto udowodnione, przy czym dowodem może być oświadczenie pracodawcy i pracownika stwierdzające, że została wykonana praca twórcza, jeżeli określa, jaki utwór powstał. Nie został jednak określony jeden poprawny sposób w tym zakresie. Jako przykład dowodu niewystarczającego MF wskazał oświadczenie, w którym pracodawca i pracownik informują o wykonaniu pracy twórczej, bez wskazania konkretnego powstałego utworu. W ramach dowodu musi bowiem nastąpić funkcjonalne połączenie wykonanej pracy z powstałym utworem (również jeszcze nieukończonym).

  • Wyraźne wyodrębnienie honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika – twórcy

Przychód z prawa autorskiego, który ma być przedmiotem 50% KUP, powinien zostać wyodrębniony z ogólnego wynagrodzenia twórcy, a jego dokumentacja powinna umożliwiać powiązanie go z konkretnym utworem. Jego wysokość może być dowolna, np. wynikać z samej umowy lub wewnętrznych regulaminów wynagrodzeń, jak również z czasu pracy przeznaczonego na tworzenie utworu. Zastrzeżono jednak, że sama ewidencja czasu pracy tak przeznaczonego nie wystarczy, a wymagane jest określenie utworu, z którym praca była związana.

W ramach interpretacji ogólnej wskazano także pracowników, których ustawowo cały czas pracy jest z definicji pracą twórczą i w 100% korzysta z podwyższonych KUP bez konieczności prowadzenia określonych powyżej ewidencji. Do tej grupy należą przede wszystkim m.in. nauczyciele akademiccy.

Źródło: Interpretacja ogólna nr DD3.8201.1.2018 Ministra Finansów z dnia 15 września 2020 r.

Łukasz Bączyk
Head of Tax, Board Member
E: lbaczyk@asbgroup.eu