Estoński model CIT - prace

22 czerwca 2020 Poland

Ministerstwo Finansów planuje wdrożyć w 2021 r. tak zwany estoński model CIT. Głównym celem planowanych zmian jest rozwój inwestycji w Polsce - środki przeznaczone na cele inwestycyjne nie będą opodatkowane, dopóki nie zostaną wypłacone w formie zysku. Z rozwiązania może skorzystać ok. 200 tys. spółek kapitałowych w Polsce.

Założenia nowego modelu

 • Dochód nie podlega opodatkowaniu tak długo, jak jest reinwestowany.
 • Opodatkowanie CIT pojawia się dopiero w momencie wydatkowania go na cele konsumpcyjne (np. dywidendy, ale nie tylko).
 • Dwie możliwości:
  • „pełny” model opodatkowania wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów,
  • specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny - podatnik będzie mógł zaliczać odpisy na taki rachunek inwestycyjny do kosztów uzyskania przychodów.

Dla kogo (warunki muszą być spełnione łącznie)

 • Małe i średnie spółki kapitałowe (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne):
  • których przychody nie przekraczają 50 mln zł,
  • w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne,
  • które nie posiadają udziałów w innych podmiotach,
  • które zatrudniają co najmniej 3 pracowników - oprócz udziałowców,
  • których przychody pasywne nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  • które wykazują nakłady inwestycyjne.
 • Spółka wybiera ten sposób rozliczeń na okres 4 lat i może go przedłużyć na kolejne 4-letnie okresy.
 • Przedłużenie jest możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z rozwiązania, spółka wciąż spełnia kryteria. Przekroczenie przez spółkę progu 50 mln zł w trakcie 4-letniego okresu nie wyklucza jej z modelu.

Korzyści

 • Brak konieczności prowadzenia oddzielnej ewidencji dla celów podatkowych.
 • Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej i zapłaty podatku należnego w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata dywidendy lub dystrybucja zysku w innej postaci, ewentualnie płatność niezwiązana z działalności gospodarczą.

Estoński CIT może być szczególnie istotnym rozwiązaniem dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają problemy z pozyskiwaniem finansowania na nowe inwestycje.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania odnośnie powyższego zagadnienia, zapraszamy do kontaktu.