Wydłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników do FGŚP

9 października 2020 Poland

Pragniemy poinformować, iż termin na składanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP) został wydłużony i mogą być one składane do 30-go dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Dotychczas o dofinansowanie można było wnioskować do dnia 27 września br. Zmiana ta została wprowadzona Tarczą 5.0 i obowiązuje od 24 września 2020 r.

W ten sposób, podatnicy mają więcej czasu, aby ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, dla których nie uzyskali dotychczas pomocy z FGŚP na rzecz ochrony miejsc pracy lub którzy spełniają warunki dopiero teraz. Poniżej wskazujemy podstawowe przesłanki do skorzystania z omawianego wsparcia.

Warunki do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP

Z dofinansowania mogą skorzystać podmioty, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

  • co najmniej o 15%, porównując stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r., do analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; lub
  • co najmniej o 25% porównując stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do miesiąca poprzedniego.

Ponadto spółka nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP lub FS do końca trzeciego kwartału 2019 r. oraz spełniać przesłanek do ogłoszenia upadłości w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego.

Pracownicy objęci dofinansowaniem

Spółka może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którzy zostali objęci obniżonym wymiarem czasu pracy (max do 80%) oraz przestojem ekonomicznym.

Ponadto, istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń dla pracodawców, którzy nie zdecydowali się na ograniczenie czasu pracy pracownikom. Tym samym dofinansowanie jest dostępne także dla pracowników pracujących w normalnym wymiarze pracy.

Dofinansowanie nie jest dostępne dla pracowników uzyskujących przychody przekraczające ok 15 tyś zł.

Wysokość dofinansowania

Wynagrodzenia pracowników są dofinansowywane do wysokości połowy ich wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie (czyli obecnie nie więcej niż 40% x 5024,48 zł = 2009,79 zł) plus składki społeczne od tej kwoty. W przypadku pracowników objętych przestojem ekonomicznym dofinansowanie wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę plus składki na ubezpieczenie społeczne od tej kwoty.

Świadczenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne przysługują przez łączny okres 3 miesięcy, przypadających od miesiąca złożenia wniosku.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z dofinansowania, prosimy o kontakt. Przeanalizujemy możliwość skorzystania przez Państwo z dostępnej pomocy oraz pomożemy przy wypełnianiu i składaniu wniosków.

Łukasz Bączyk
Head of Tax, Członek Zarządu
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Marta Skrodzka
Tax Manager - Doradca Podatkowy
E: mskrodzka@asbgroup.eu

Aleksandra Kryzińska
Senior Tax Consultant
E: akryzinska@asbgroup.eu