Co zmieniło się w pakiecie ustaw zwanych szumnie „Polskim Ładem”, w stosunku do projektu pierwotnego?

16 września 2021 Poland

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie:

CIT/PIT

 • Wprowadzono tzw. minimalny podatek dochodowy (podatek = 10% podstawy opodatkowania) dla spółek oraz PGK, (i) które poniosły stratę operacyjną lub (ii) których udział dochodów operacyjnych w przychodach operacyjnych (innych niż kapitałowe) nie przekracza 1%;
 • Obniżenie nieodliczalnej od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się podatkiem liniowym z 9% do 4,9%;  
 • Lokalna dokumentacja cen transferowych (Transfer Pricing) będzie musiała zostać sporządzona w postaci elektronicznej; zrezygnowano natomiast z wymogu dokumentowania w ramach lokalnej dokumentacji zasad dotyczących praw wspólników do udziału w zysku i stratach w spółce niebędącej osobą prawną;
 • Uproszczenia warunków dla korekt cen transferowych zmniejszających podstawę opodatkowania;
 • Wprowadzono regulację, zgodnie z którą wyznaczenie osoby wchodzącej w skład organu wieloosobowego do podpisywania informacji o cenach transferowych nie zwalnia pozostałych osób z odpowiedzialności za niezłożenie tej informacji;
 • Wdrożenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne; jako wydatki na cele inwestycyjne rozumie się  wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych lub wytworzenie środków trwałych oraz opłat stanowiących spłatę wartości początkowej, z wyłączeniem umów leasingu operacyjnego, samochodów osobowych i innych wydatków o charakterze prywatnym;
 • Uzupełnienie przepisów o nieodliczalności dla celów CIT tzw. „ukrytej dywidendy”;
 • „Złagodzono” kryteria uznania spółki za polskiego rezydenta podatkowego – decydować ma prowadzenie spraw spółki w Polsce „w sposób zorganizowany i ciągły”; czyli kolejny zapis dający pole do nadinterpretacji;
 • Rozciągnięcie w czasie możliwości odliczenia kosztów produkcji próbnej nowego produktu (sześć kolejnych lat podatkowych zamiast dwóch) w przypadku poniesienia straty podatkowej w roku poniesienia tych kosztów.

VAT

 • Obowiązek podatkowy dla czynności przeniesienia prawa własności towarów z mocy prawa za odszkodowaniem będzie powstawał w momencie otrzymania całości lub części zapłaty z tego tytułu;
 • Dodanie kary pieniężnej 5 000 PLN dla podatników, którzy nie zapewnią współpracy kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym.

O projekcie „Polskiego Ładu” pisaliśmy szczegółowo tutaj.

Łukasz Bączyk
Łukasz Bączyk Head of Tax, Board Member
ASB Poland
lbaczyk@asbgroup.eu
Anna Szafraniec
Anna Szafraniec CEE VAT Compliance Director
ASB Poland
aszafraniec@asbgroup.eu
Jarosław Szajkowski
Jarosław Szajkowski Tax Manager - Tax Adviser
ASB Poland
jszajkowski@asbgroup.eu