Zmeny v poskytovaní stravného zamestnancom od 1.1.2022

15. November 2021 Slovakia

1.1.2022 končí prechodné obdobie dané zákonom 76/2021 Z. z., ktoré umožnilo zamestnávateľom prejsť na poskytovanie finančného príspevku.

1.1.2022 končí prechodné obdobie dané zákonom 76/2021 Z. z., ktoré umožnilo zamestnávateľom, ktorí mali pred 1.3.2021 uzatvorenú zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok, prejsť na poskytovanie finančného príspevku v termíne podľa vlastného rozhodnutia, najneskôr však od 1.1.2022.

Zároveň do platnosti vstupuje zmena zákona 595/2003 Z. z., ktorú 26.10.2021 schválila Národná rada SR a ktorá nanovo upravuje stravovanie zamestnancov. Novela bola vyvolaná nespokojnosťou a tlakom odbornej verejnosti, zamestnancov i zamestnávateľov, keďže pôvodné znenie diskriminovalo zamestnancov, ktorí si zvolili formu finančného príspevku, ako aj neúmerne zaťažovalo zamestnávateľov a to finančne aj administratívne. Treba povedať, že jediné, s čím sa novela zákona vysporiadala, je odstránenie nerovnosti v zdanení, aj to nie spôsobom, ktorý kritici pôvodného znenia navrhovali.

Od 1. januára 2022 bude na strane zamestnanca jednotným spôsobom oslobodený od dane z príjmov:

 • príspevok zamestnávateľa na jedlo,
 • príspevok zamestnávateľa na stravovacie poukážky a
 • finančný príspevok na stravovanie.

a to najviac vo výške 55 % sumy stravného určeného zákonom. Momentálne platí výška stravného 5,10€, čo znamená, že oslobodený od dane je príspevok na ktorúkoľvek formu stravovania iba do výšky 2,81€. To znamená, že možnosť oslobodenia od dane v prípade príspevku zamestnávateľa na celú hodnotu stravného lístka, ktorá bola hojne využívaná zamestnávateľmi ako forma benefitu, končí 31.12.2021. Od 1.1.2022 sa hodnota príspevku nad 2,81€ považuje za príjem zamestnanca a podlieha zdaneniu a zrážke poistných odvodov.

Naďalej ostáva v platnosti možnosť prispieť zamestnancom na stravu zo sociálneho fondu bez obmedzenia. Suma príspevku na stravu, ktorá je krytá zo sociálneho fondu, je tak isto v plnej miere oslobodená od dane, bez ohľadu na to či pôjde o príspevok na stravný lístok, alebo finančný príspevok na stravu.

Príklad

A) Zamestnávateľ poskytuje stravný lístok/finančný príspevok vo výške 4€. Je plne hradený zamestnávateľom:

 • Príspevok zamestnávateľa je 2,81€ - oslobodený od dane a odvodov
 • Príspevok 1€ zo sociálneho fondu - oslobodený od dane a odvodov
 • Z prostriedkov zamestnávateľa je hradený aj zvyšok hodnoty lístka/fin. príspevku 0,19€ - zdaniteľný príjem zamestnanca. Rozdiel je len v tom, že pri stravnom lístku ide o nepeňažný príjem, pri finančnom príspevku klasický peňažný príjem zamestnanca. V oboch prípadoch sa z tejto hodnoty vyrubí daň a odvody zaplatí zamestnanec i zamestnávateľ.

B) Zamestnávateľ poskytuje stravný lístok vo výške 4€. Zamestnanec na časť hodnoty lístka prispieva:

 • Príspevok zamestnávateľa je 2,81€ - oslobodený od dane a odvodov
 • Príspevok 1€ zo sociálneho fondu - oslobodený od dane a odvodov
 • Príspevok zamestnanca formou zrážky zo mzdy 0,19€

V prípade poskytnutia finančného príspevku pri tomto nastavení (príklad B), bude príspevok v hodnote 3,81€ (4€-0,19€), keďže v zmysle zákona musí byť príspevok na stravný lístok a finančný príspevok na stravu pre zamestnancov v rovnakej výške.

Stravovanie dohodárov

V prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné vybrať medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie iba v prípade, ak je poskytovanie stravovania dohodnuté v konkrétnej dohode o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. V takom prípade sa aj na dohodára vzťahuje oslobodenie v zmysle zákona o dani z príjmu. Ak by to však v individuálnej dohode uvedené nebolo a zamestnávateľ by dohodárom poskytoval stravné na základe interného predpisu, nemal by nárok na výber medzi stravným lístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Mal by nárok iba na nepeňažnú formu stravovania t. j. stravný lístok. Ak by zamestnávateľ na základe interného predpisu dohodárom poskytoval finančný príspevok, bol by pre zamestnanca predmetom dane a odvodov v plnej výške, nakoľko by nebol poskytnutý v súlade s § 152 Zákonníka práce.

Vopred verzus spätne

Z dôvodu nesúhlasu niektorých ministerstiev, nebude možné poskytovať finančný príspevok pozadu, podľa evidencie odpracovaných zmien zamestnanca. Zamestnávateľ tak bude naďalej povinný poskytovať stravné lístky ako i finančný príspevok zamestnancovi vopred. V prípade nesplnenia tejto podmienky pri poskytnutí finančného príspevku, nebude tento posudzovaný v zmysle zákona o dani z príjmu ako oslobodený od dane a bude podliehať zdaneniu v plnej výške. Rovnako by bol posudzovaný nepeňažný príjem zamestnanca vo forme stravného lístka.

Zároveň platí, že neposkytnutím stravného lístka alebo finančného príspevku zamestnancom vopred, sa zamestnávateľ vystavuje riziku pokuty z Inšpektorátu práce za nesplnenie si povinnosti zabezpečiť zamestnancom stravu v zmysle zákona.

Pripomíname:

 • Z dôvodu sprísnenia podmienok pre oslobodenie príspevkov na stravu pripomíname, že zákonný nárok na stravu vzniká zamestnancovi, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Mnohí zamestnávatelia poskytujú príspevok na stravu aj zamestnancom, ktorý odpracujú presne 4 hodiny (napr. v deň, keď majú pol dňa dovolenky). Upozorňujeme, že v prípade, že je takýmto zamestnancom poskytnutý finančný príspevok na stravovanie, tento je pre zamestnanca v plnej miere zdaniteľným príjmom.
 • Stravné lístky v papierovej forme môžu byť (okrem veľmi špecifických prípadov) poskytnuté iba do konca roka 2022. Od 1.1.2023 ich musia nahradiť elektronické nabíjacie karty.
 • Výška finančného príspevku na stravu musí byť osobitne uvedená na výplatnej páske. Odporúčame uvádzať osobitne výšku príspevku na nasledujúce obdobie (záloha) a výšku vyúčtovania za predchádzajúce obdobie (korekcia za neodpracované zmeny).

V prípade potreby konzultácie k samotnému nastaveniu procesov vyplácania finančného príspevku na stravu, resp. poskytovania stravných lístkov s dôrazom na súlad s aktuálnou legislatívou sa na nás neváhajte obrátiť. Naše payroll špecialistky posúdia konkrétnu situáciu a navrhnú riešenie priamo na mieru Vašim potrebám a požiadavkám.

Mária Hildebrandová
Mária Hildebrandová Head of Payroll
ASB Slovakia s.r.o.
mhildebrandova@asbgroup.eu