Slovensko upravilo opatrenia na ochranu zamestnanosti

29. Apríl 2020 Slovakia

Vláda Slovenskej Republiky upravila opatrenie na zmiernenie dôsledkov korona krízy pre spoločnosti, ktorých prevádzky neboli povinne uzatvorené na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva.

Zamestnávatelia si teraz môžu vybrať jednu z dvoch možností v rámci Opatrenia 3, na základe ktorej im budú preplatené oprávnené výdavky na:

A. úhradu náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880,00 eur na jedného zamestnanca

B. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca (nejedná sa teda len o zamestnancov na prekážkach v práci). Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, za ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo čerpajú dovolenku. Výška príspevku sa mení v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa:

  • 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
  • 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
  • 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
  • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Za marec 2020 sú maximálne hodnoty príspevku na jedného zamestnanca v polovičnej výške oproti horeuvedeným hodnotám.

Žiadosť za mesiac marec 2020 je potrebné predložiť do 15.05.2020. Žiadateľ, ktorý predkladá žiadosť za mesiac apríl alebo máj, predkladá žiadosť do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie príspevku.

ASB mzdový tím je pripravený poskytnúť odbornú pomoc pri vypĺňaní a podávaní predmetných žiadostí na úrad práce.

Odpustenie platenia odvodov za apríl 2020

22.4.2020 Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o sociálnom poistení č 461/2003 Z.z., ktorou sa odpúšťa platenie odvodov za mesiac apríl 2020. Opatrenie je zamerané na zmiernenie ekonomických dopadov na zamestnávateľov ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa Covid-19. Odpustenie platenia odvodov sa týka iba tých zamestnávateľov, ktorí mali v mesiaci apríl 2020 rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva povinne zatvorené prevádzky na minimálne 15 dní.

Zamestnávatelia sú naďalej povinný odviesť poistné na verejné zdravotné poistenie ako aj povinné odvody na sociálne a zdravotné poistenie zamestnanca, t. j. odvody, ktoré sa zrážajú zamestnancovi z hrubej mzdy. Toto opatrenie prináša zamestnávateľom úsporu 25,2% z objemu hrubých miezd.


Mária Hildebrandová
Head of Payroll
ASB Slovakia
mhildebrandova@asbgroup.eu