Slovensko prijalo opatrenia na ochranu zamestnanosti

6. Apríl 2020 Slovakia

Slovenská vláda prijala opatrenia na zmiernenie ekonomických dopadov korona krízy na zamestnancov i zamestnávateľov. Viaceré opatrenia boli schválené Národnou radou SR 2.4. a vstúpili do platnosti v sobotu 4. apríla 2020. Ide o zmeny v zákonníku práce, zákone o sociálnom poistení, o službách zamestnanosti, BOZP, o sociálnych službách ako i zákon o starobnom dôchodkovom poistení.

Zákonník práce

Hlavný dôvod pre zmeny v Zákonníku práce je snaha o udržanie existujúcich pracovných miest zo strany štátu a pomoc zamestnávateľom pružne reagovať na mimoriadnu situáciu v rámci svojej spoločnosti. Novozavedené ustanovenia Zákonníka práce sú uvedené v jedenástej časti a majú prednosť pred ustanoveniami v prvej až desiatej časti Zákonníka práce v prípade. Ich platnosť sa viaže iba na obdobie v ktorom je vyhlásená mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav a ešte dva mesiace po ich odvolaní.

Prehľad prijatých zmien Zákonníka práce:

 • Pre prácu z domu zamestnanca (tzv. home office) už nie je potrebná dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Zamestnávateľ má právo prikázať prácu z domu, ak ide o činnosť, u ktorej je to možné a ak práca na pracovisku nie je možná, nevyhnutná, prípadne je riziková z dôvodu prevencie šírenia prenosnej choroby. Tak isto má právo na výkon práce z domu zamestnanec, a to za podmienky, že to povaha práce umožňuje a že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody. Súhlas druhej strany sa nevyžaduje.
 • Zamestnávateľovi bola priznaná väčšia flexibilita pri plánovaní pracovných zmien. Zmeny stačí zamestnancom oznámiť najmenej dva dni vopred s platnosťou minimálne na týždeň.
 • Dovolenka môže byť zamestnávateľom nariadená v skrátenej lehote. Dovolenka z bežného roka môže byť zamestnancovi oznámená najmenej sedem dní vopred, dovolenka prenesená z predchádzajúceho roka najmenej dva dni vopred.
 • Zamestnanci, čerpajúci OČR z dôvodu uzatvorených školských a predškolských zariadení majú zo zákona ochranu pred skončením pracovného pomeru ako aj ochranu pri návrate do zamestnania.
 • Prekážka v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu zatvorenia prevádzky alebo obmedzenia činnosti na základe úradného rozhodnutia alebo v dôsledku krízovej situácie môže byť kompenzovaná náhradou mzdy vo výške minimálne 80 % priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Opatrenia pre udržanie zamestnanosti

Zamestnávateľ, ktorého prevádzky boli zatvorené rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR
Zamestnávateľ má nárok na príspevok za každého zamestnanca, ktorý bol na prekážkach v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu mimoriadnej situácie a mal vyplatenú náhradu mzdy. Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci a súčasne je to suma najviac 1100 eur.

Zamestnávateľ, ktorý v čase mimoriadnej situácie zaznamenal pokles tržieb o viac ako 20%
Zamestnávateľ má nárok na príspevok na každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa a ktorému vyplatil náhradu mzdy. Príspevok na jedného zamestnanca je vo výške vyplatenej náhrady mzdy za čas prekážok v práci, súčasne najviac vo výške 80% priemerného zárobku zamestnanca vyplateného za čas prekážok v práci. Maximálna výška príspevku na jedného zamestnanca sa mení v závislosti od výšky poklesu tržieb zamestnávateľa nasledovne:

 • 180 eur pri poklese tržieb o 20% a viac
 • 300 eur pri poklese tržieb o 40% a viac
 • 420 eur pri poklese tržieb o 60% a viac
 • 540 eur pri poklese tržieb o 80% a viac.

Za marec 2020 sú maximálne hodnoty príspevku na jedného zamestnanca v polovičnej výške oproti horeuvedeným hodnotám.

Všeobecné podmienke pre priznanie štátneho príspevku
Iba zamestnávateľ, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1. 2. 2020 môže požiadať o príspevok.
Výška tržieb v danom mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada o príspevok, sa porovnáva s výškou tržieb v rovnakom mesiaci roka 2019. V prípade, ak bol zamestnávateľ založený v priebehu roka 2019 alebo v januári 2020, referenčným obdobím pre porovnanie tržieb je február 2020.

Podmienky pre poskytnutie príspevku:

 • vyplatiť zamestnancovi za prekážky v práci náhradu mzdy vo výške 80 % jeho priemerného zárobku (za mesiac marec je náhrada mzdy vo výške 100% priemerného zárobku)
 • prijať záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce
 • predložiť údaj o stave zamestnancov k 31.3.2020
 • k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach
 • má splnené daňové povinnosti, povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu (ku dňu podania žiadosti o príspevok)
 • neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 • nemá voči úradu práce splatné finančné záväzky
 • nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu
 • nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru.

Prvé žiadosti o príspevok budú úrady práce prijímať 6.4.2020 od zamestnávateľov so zatvorenými prevádzkami a od 8.4.2020 môžu o príspevok žiadať už aj zamestnávatelia so zníženými tržbami. Žiadosť sa podáva prostredníctvom webstránky www.neprepustaj.sk a musí obsahovať predpísané údaje o spoločnosti ako aj výkaz o zamestnancoch a vyplatených náhradách mzdy za dané obdobie.
Všetky skutočnosti, ktoré zamestnávateľ preukazuje v žiadosti o príspevok čestným prehlásením, budú predmetom následných kontrol.
Prvé príspevky budú vyplácané 15.4.2020.

ASB mzdový tím je pripravený poskytnúť odbornú pomoc pre vypĺňaní a podávaní predmetných žiadostí na úrad práce.

Mária Hildebrandová
Head of Payroll
ASB Slovakia
mhildebrandova@asbgroup.eu