Schválené zmeny v zákone o DPH s platnosťou od januára 2021

15. September 2020 Slovakia

Navrhnutá novela implementuje legislatívu EÚ týkajúcu sa DPH pri predaji tovaru na diaľku a poskytovaní niektorých služieb do vnútroštátneho daňového práva.

Zmeny v zákone o DPH s účinnosťou od 1. januára 2021:
26. augusta 2020 vláda SR schválila návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Navrhnutá novela implementuje legislatívu EÚ týkajúcu sa DPH pri predaji tovaru na diaľku a poskytovaní niektorých služieb do vnútroštátneho daňového práva. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2021 (ustanovenia týkajúce sa možnosti opravy základu dane v prípade nevymožiteľných pohľadávok) a od 1. júla 2021 (nové pravidlá týkajúce sa elektronického obchodovania a osobitných úprav uplatňovania DPH).

Návrh novely sa zameriava najmä na nasledovné oblasti:

 • Oprava základu dane pri nezaplatení za dodanie tovaru alebo služby

Nové pravidlo zavádza možnosť opravy/zníženia základu dane a dane pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku, platiteľovi dane (dodávateľovi), ktorému jeho odberateľ nezaplatil (úplne alebo čiastočne) a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou. Odberateľ, ktorý za toto dodanie nezaplatil a uplatnil si odpočítanie dane, bude povinný opraviť odpočítanú daň na základe opravného dokladu.
Kedy a v akom rozsahu sa na účely zákona pohľadávka stáva nevymožiteľnou, ustanovuje priamo zákon o DPH pričom sa odvoláva na legislatívu upravujúcu vymáhanie pohľadávok, ako exekučné konanie, konkurzné konanie, reštrukturalizácia, pohľadávka v dedičskom konaní v prípade úmrtia fyzickej osoby, zánik odberateľa (právnickej osoby) bez právneho nástupcu, ďalej v prípade, ak hodnota pohľadávky neprevyšuje 300 EUR vrátane dane a uplynulo 12 mesiacov od splatnosti tejto pohľadávky.

 • Elektronické obchodovanie

V súčasnosti platné pravidlá upravujúce tzv. zásielkový predaj tovaru v rámci EÚ do značnej miery nenapĺňajú zásadu zdanenia v mieste spotreby a ich uplatňovanie je administratívne náročné a nákladné. Nové pravidlá výrazne zjednodušia daňové povinnosti pre elektronické obchodovanie.
V uvedenej oblasti sa zavádzajú nasledovné zmeny a úpravy:

 • Zadefinovanie predaja tovaru na diaľku, a to predaja tovaru v rámci EÚ, ako aj predaja tovaru dovážaného z tretích krajín,
 • Zmena pravidiel pre určenie miesta dodania takéhoto tovaru, miestom dodania tovaru predávaného na diaľku bude ten členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí.
 • Zavádza sa osobitné miesto dodania pri predaji tovaru na diaľku na území EÚ ako aj pri dodaní určitých digitálnych služieb dodaných nezdaniteľným osobám, ak celková hodnota týchto dodaní bez dane za kalendárny rok (prebiehajúci ako aj predchádzajúci) nepresiahla 10 000 EUR. Osobitným miestom dodania bude v tomto prípade členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začína alebo kde má dodávateľ služby sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň.
 • Dobrovoľné osobitné úpravy uplatňovania DPH sa rozširujú na:
  - zdaniteľné osoby neusadené na území EÚ dodávajúce služby nezdaniteľným osobám (konečným spotrebiteľom) s miestom dodania na území EU,
  - zdaniteľné osoby uskutočňujúce predaj tovaru na diaľku na území EU,
  - predaj tovaru na diaľku, ktorý je dovážaný z územia tretích štátov v zásielke, ak jej hodnota nepresiahne 150 EUR (Import One Stop Shop),
  - tzv. určité domáce dodanie tovaru prostredníctvom elektronickej platformy osobou neusadenou na území EÚ nezdaniteľným osobám, ak sa preprava tovaru začína aj končí v tom istom členskom štáte.

Horeuvedené zdaniteľné osoby budú môcť prostredníctvom osobitnej úpravy uplatňovania dane plniť svoje povinnosti týkajúce sa podávania daňového priznania a platenia dane len v jednom členskom štáte, v tzv. členskom štáte identifikácie, oproti súčasným povinnostiam registrácie a podávania daňových priznaní v každom členskom štáte, v ktorom celková hodnota dodaného tovaru formou zásielkového predaja prekročila zákonný limit.

Iné zmeny:
- zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok ktorých hodnota nepresiahne 22 EUR,
- rozšírenie spôsobov preukazovania vývozu tovaru mimo EÚ.

Ďalšie informácie týkajúce sa zmien v zdaňovaní DPH vám radi poskytnú naši daňoví experti.

Michaela Bobeková
Tax Manager
ASB Slovakia
mbobekova@asbgroup.eu

Zuzana Kolárová
Managing Director
ASB Slovakia
zkolarova@asbgroup.eu