Poskytovanie stravného zamestnancom od 1. 3. 2021

23. Február 2021 Slovakia

Dňa 19. 2. 2021 bola v Zbierke zákonov uverejnená novela Zákonníka práce č. 76/2021 Z. z. Novela je účinná od 1. 3. 2021.

Zmena sa týka tých zamestnávateľov, ktorí nemajú vlastné stravovacie zariadenie alebo iné (zmluvné) stravovacie zariadenie. Novela umožňuje možnosť výberu zamestnancov medzi stravovacou poukážkou a finančným príspevkom na stravovanie.

Samotný vznik nároku na zabezpečenie stravovania sa nemení. Má ho každý zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť ďalšie stravovanie alebo poskytnúť ďalší finančný príspevok na stravovanie.

Možnosť využiť prechodné obdobie

Zákon umožňuje zamestnávateľom, ktorí majú pred 1.3.2021 uzatvorenú zmluvu o zabezpečení stravovacích poukážok, využiť prechodné obdobie a prejsť na poskytovanie finančného príspevku v termíne podľa vlastného rozhodnutia, najneskôr však od 1.1.2022.

Odporúčanie pre vnútorný predpis zamestnávateľa

V zmysle novely zákona je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi možnosť výberu medzi stravnou poukážkou a finančným príspevkom. Táto voľba je záväzná počas nasledujúcich 12 mesiacov. Zákon neurčuje, že zamestnávateľ musí vyzývať zamestnanca aby si vybral, ukladá zamestnávateľovi iba povinnosť umožniť výber. Z praktického hľadiska je vhodné pri nástupe nového zamestnanca do pracovného pomeru písomne predložiť zamestnancovi možnosť výberu. Podrobnosti k procesu výberu je vhodné stanoviť vo vnútornom predpise. Rovnako odporúčame vo vnútornom predpise stanoviť, že ak zamestnanec po uplynutí 12 mesiacov nenahlási novú skutočnosť, postupuje sa ďalších 12 mesiacov podľa predošlého výberu.

Zároveň by mal vnútorný predpis obsahovať oznámenie pre zamestnancov o dátume, od ktorého firma prechádza na nový systém s možnosťou výberu medzi súčasným poskytovaním stravných poukážok a poskytnutím finančného príspevku. Je potrebné, aby zamestnanec písomne potvrdil svoj výber tak, aby to nemohlo byť v budúcnosti spochybnené.

Zamestnanec je viazaný svojím výberom po dobu 12 mesiacov. Svoje rozhodnutie nemôže zmeniť v kratšom časovom úseku a nemôže sa ani dohodnúť so svojím zamestnávateľom na skrátení 12 mesačného obdobia.

Zamestnávatelia, ktorí v priebehu roka prijímajú zamestnancov v rôznych termínoch musia rešpektovať 12 mesačné obdobie pre každého zamestnanca individuálne v závislosti od dátumu začiatku pracovného pomeru (dátum prvej voľby medzi stravnou poukážkou a finančným príspevkom daného zamestnanca) . To znamená, že musia evidovať každého zamestnanca osobitne, kedy mu končí 12 mesiacov na zmenu. Ako už bolo spomenuté, zamestnávateľ nie je povinný každých 12 mesiacov aktualizovať zamestnancovu voľbu, ak to tak bude upravené vo vnútornom predpise a ak zamestnanec v daný termín neprejaví vôľu svoju voľbu na ďalších 12 mesiacov zmeniť.

Výška finančného príspevku

Suma finančného príspevku na stravovanie musí byť rovnaká ako je príspevok iným zamestnancom, ktorí dostávajú stravné poukážky. Najmenej je to 55 % minimálnej hodnoty stravovacej poukážky. Minimálna hodnota stravovacej poukážky je aktuálne 3,83 eur a minimálny finančný príspevok zamestnávateľa na stravovanie 2,11 eur. V prípade, že zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov aj zo sociálneho fondu, bude takýto príspevok navyšovať rovnakou mierou aj výšku finančného príspevku.

Zamestnávateľ musí poskytnúť finančný príspevok na stravovanie zamestnancovi vopred, nemôže to byť po skončení mesiaca v mzde za daný mesiac. Napriek tomu, že toto ustanovenie zákona je jedno z najproblematickejších, podľa stanoviska MPSVaR sa nemožno od tohto pravidla odchýliť.

Mária Hildebrandová
Mária Hildebrandová Head of Payroll
ASB Slovakia s.r.o.
mhildebrandova@asbgroup.eu