Zpětné uplatnění daňové ztráty

17. února 2021 Czech Republic

Vláda schválila řadu mimořádných opatření s cílem pomoci překonat negativní dopady aktuálního stavu na finanční situaci.

Jedním z nich je i možnost uplatnění daňové ztráty zpětně, které se nyní při přípravě daňových přiznání za zdaňovací období roku 2020 stává vysoce aktuálním.

Zpětné uplatnění daňové ztráty

Daňovým poplatníkům byla a nadále je zpřístupněna možnost zpětného uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základu daně. Konkrétně daňoví poplatníci mohou nově uplatnit daňovou ztrátu i ve dvou zdaňovacích období bezprostředně předcházejících zdaňovacímu období, ve kterém daňová ztráta vznikla. V praxi to znamená, že si nyní daňoví poplatníci mohou snížit základ daně v rámci dodatečných daňových přiznání za zdaňovací období 2018 a 2019 o vygenerovanou ztrátu za zdaňovací období 2020 a požádat o případné vrácení vzniklých daňových vratitelných přeplatků. Zpětné uplatnění daňové ztráty je omezeno limitní částkou ve výši 30 000 000 Kč (v součtu za obě předcházející zdaňovací období 2018 a 2019).

Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty

Vykázání daňové ztráty je obecně spojeno s prodloužením prekluzivní lhůty pro vyměření daně. Standardně bývá lhůta u roku, ve kterém je dosaženo daňové ztráty, 8 let. Znamená to, že finanční úřad může v tomto období zahájit daňovou kontrolu. Spolu se zpětným uplatněním daňové ztráty novela zákona o dani z příjmů nově stanoví možnost vzdát se práva na uplatnění daňové ztráty za zdaňovací období jako položky odčitatelné od základu daně v pěti následujících zdaňovacích obdobích po období, ve kterém byla daňová ztráta stanovena.

Oznámení správci daně o vzdání se práva musí být učiněno nejpozději ve lhůtě pro podání daňového přiznání za období, za které byla daňová ztráta stanovena, tedy do 1.4.2021 resp. 1.7.2021. Oznámení o vzdání se práva nelze vzít zpět. Standardizovaný formulář není k dispozici, proto se bude podávat volnu formou společně s daňovým přiznáním za zdaňovací období 2020.

Prekluzivní lhůta

V situaci, kdy se poplatník práva na budoucí uplatnění daňové ztráty za zdaňovací období 2020 nevzdá, dojde k aplikaci prekluzivní lhůty stanovené zákonem o daních z příjmů. Jinými slovy, lhůta uplyne s lhůtou pro stanovení daně za poslední zdaňovací období, ve kterém bude možné daňovou ztrátu za zdaňovací období 2020 nebo její část uplatnit (tj. k 1.4.2029 resp. 1.7.2029).

V případě, že se poplatník práva na budoucí uplatnění daňové ztráty za zdaňovací období 2020 vzdá, bude moci uplatnit daňovou ztrátu již pouze zpětně ve zdaňovacím období 2018 či 2019. Zároveň dojde ke zkrácení lhůty pro stanovení daně za zdaňovací období 2020 resp. nedojde k prodloužení prekluzivní lhůty. Pokud tedy celou daňovou ztrátu vzniklou ve zdaňovacím období 2020 daňový poplatník uplatní v rámci dodatečného přiznání za období 2018 a 2019 a současně se vzdá práva na uplatnění daňové ztráty do budoucna, prekluzivní lhůta za všechna tři zdaňovací období, tedy za 2018, 2019 a 2020 vyprší k 1.4.2024 resp. 1.7.2024 dle toho, zda jde o auditované společnosti, případně společnosti zastupování daňovým poradcem.

Výše popsané změny lze aplikovat na daňovou ztrátu stanovenou za zdaňovací období, které skončilo dne 30. června 2020 a později.

Odhad zpětně uplatnitelné daňové ztráty

K okamžitému vylepšení finanční situace poplatníků je umožněno uplatnit odhadovanou daňovou ztrátu za rok 2020 v rámci bezprostředně předcházejícího zdaňovací období prostřednictvím dodatečného daňového přiznání. V okamžiku vykázání skutečné daňové ztráty za zdaňovací období 2020 může poplatník podat dodatečné daňové přiznání i za zdaňovací období 2018, jestliže v roce 2018 dosáhl kladného základu daně. Pokud by nastala situace, kdy skutečně vykázaná daňová ztráta v řádně podaném přiznání za rok 2020 by byla nižší než odhadnutá očekávaná daňová ztráta, byl by poplatník povinen podat další dodatečné daňové přiznání a uhradit vzniklý daňový nedoplatek na dani z příjmů právnických osob a s ním i související úroky z prodlení.

Díky zpětnému uplatnění daňové ztráty v minulosti zaplacená daň povede k přeplatku na dani z příjmů, o jehož vrácení si poplatníci mohou požádat. Tím dojde k vylepšení cash-flow a zvýšení bonity poplatníků.

V případě zájmu vám velmi rádi pomůžeme se zpětným uplatněním daňových ztrát a zpracováním žádosti o vzniklém přeplatku.

Lucie Berglová
Lucie Berglová Head of Tax
ASB Czech Republic
lberglova@asbgroup.eu
Kristina Krčmářová
Kristina Krčmářová Senior Tax Consultant
ASB Czech Republic
kkrcmarova@asbgroup.eu