Změny v hlášení Intrastat s účinností od 1.1.2022

25. října 2021 Czech Republic

Na základě implementace Evropské legislativy vyšlo Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona.

Na základě implementace Evropské legislativy vyšlo Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky č. 333/2021 Sb. (dále jen „Nařízení vlády“) s účinností od 1.1.2022, které obsahuje významné strukturální změny ve vykazování hlášení Intrastat. Nařízení vlády bude nad rámec současné podoby vyžadovat dosud neuváděné náležitosti v případě transakcí s povahou odeslání, které budou nově označovány jako „vývoz zboží do jiného členského státu EU“. Subjekty u těchto transakcí budou muset nově uvádět DIČ odběratele, případně kód „QV123“ u zákazníka, který nemá známé DIČ. Dále bude nutné uvádět kód země původu zboží, čímž dojde ke sjednocení vykazování u transakcí typu přijetí a odeslání. U transakcí typu přijetí zboží se nic nemění. Kompletní změnou ve vykazování prošly dále kódy povahy transakce. Nově se dle Přílohy č. 1 k Nařízení vlády (Bod I. Číslo 8.) se bude uvádět dvoumístný číselný kód ze seznamu kódů povahy transakcí, které stanoví Část C přílohy I prováděcího nařízení Komise 2020/1197 ze dne 30. července 2020.

Nově budou mít subjekty možnost podání zjednodušeného hlášení, a to v případě, kdy dojde uskutečnění odeslání (vývoz) nebo přijetí (dovoz) zboží za posuzované období kalendářního roku v objemu nepřesahující hodnotu 20 mil Kč (pro každý směr vykazování se objem posuzuje zvlášť) a současně nebudou obchodovat se specifickými druhy zboží. Seznam tohoto zboží bude stanoven ve formě číselníku sdělením Českého statistického úřadu vyhlášeným ve Sbírce zákonů jako zboží, které není určené pro zjednodušené vykazování. Tyto subjekty budou oprávněny podávat Intrastat hlášení místo dvanácti měsíčních výkazů pouze jednou ročně, a to vždy do termínu pro podání Intrastat hlášení za období ledna daného roku. Zjednodušené Intrastat hlášení se bude vyhotovovat zvlášť za dovezené a zvlášť za vyvezené zboží. V případě překročení výše uvedeného limitu 20 mil. Kč subjekty budou od měsíce, ve kterém dojde k překročení limitu povinny přejít do standardního způsobu vykazování. Vzor dokladu pro statistické účely v listinné podobě je součástí Přílohy 2 k Nařízení vlády.

Změny se dotknou i drobnějších záležitostí. Limit pro souhrnné vykazování malých zásilek, vykazovaných pod kódem zboží 99500000, Nařízení vlády navýšilo z aktuálních 200 EUR na 400 EUR. Měrné jednotky se nově nebudou muset vykazovat se třemi desetinnými místy, přičemž pokud jejich celková hodnota bude větší než jedna, bude docházet k matematickému zaokrouhlování. U položek s hodnotou menší, než jedna zůstala povinnost vykazování jednotek se třemi desetinnými místy.

Změna se dotkne i oficiální terminologie, kdy místo „přijetí / odeslání zboží z / do jiného členského státu“ se bude nově používat „dovoz / vývoz zboží z / do jiného členského státu“.

V souvislosti s výše uvedeným je potřeba v dohledné době přenastavit reporty pro přípravu hlášení Intrastat.

V případě doplňujících dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Vít Legner
Vít Legner Junior Tax Consultant
ASB Czech Republic
vlegner@asbgroup.eu
Kristina Krčmářová
Kristina Krčmářová Senior Tax Consultant
ASB Czech Republic
kkrcmarova@asbgroup.eu