Zákon o evidenci skutečných majitelů, účinný nástroj v boji proti praní špinavých peněz nebo jen další byrokracie pro podnikatele?

29. března 2021 Czech Republic

Od 1.6. 2021 dochází k zásadní změně týkající se evidence/registru skutečných majitelů, a to v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů. (dále jen „Zákon“).

Zákon reaguje mj. na povinnost transponovat do českého právního řádu požadavky, které přinesla změnová směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění mj. směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu.

Hlavní principy

Opěrnými body a principy Zákona jsou transparentnost, boj s praním špinavých peněz a financování terorismu, přehlednost, jistota v obchodním styku a také soulad s evropským právem. Zprůhledněním organizační struktury právnických osob by mělo být zřejmé, kam plynou její prostředky, a která fyzická osoba ji řídí.

S tím se pojí také fakt, že do současné doby měl přístup k údajům zapsaným v evidenci skutečných majitelů pouze omezený okruh subjektů, jako například banky, soudy, orgány činné v trestním řízení apod. Zásadní změnu, kterou Zákon zavádí, je skutečnost, že od 1.6. bude tato evidence, alespoň ve svém základním rozsahu, veřejně přístupná všem osobám.

Osoba skutečného majitele

V nové právní úpravě najdeme také přesnější vymezení pojmů týkajících se evidence skutečných majitelů. Skutečný majitel je definován jako každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem, a tedy která může přímo či nepřímo získat více než 25 % majetkového prospěchu a má-li významný podíl na hlasovacích právech nebo může jinak fakticky ovládat a vykonávat rozhodující vliv na společnost.

Pokud po vynaložení patřičného úsilí nelze určit koncového příjemce nebo osobu s koncovým vlivem, bude nově, až na výjimky, považována za skutečného majitele každá osoba ve vedení vrcholové společnosti, tedy členové statutárního orgánu nejvýše postavené mateřské společnosti ve vlastnické struktuře společnosti. Podle aktuálně platného zákona jsou v tomto případě jako skuteční majitelé zapisováni členové statutárního orgánu té společnosti, které se zápis přímo týká. Touto novou úpravou tedy dojde ke sjednocení s ostatními zeměmi EU a naplnění záměru a účelu příslušných směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU), nicméně za cenu další administrativní zátěže pro společnosti.

Obchodní korporace, které zajistily zápis do evidence dle současné právní úpravy, musí ve lhůtě 6 měsíců od nabytí účinnosti Zákona zajistit, aby tyto údaje odpovídaly požadavkům Zákona a případně je aktualizovat.

V případě, že nedošlo k zápisu skutečných majitelů na základě současné právní úpravy, je nutné bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Zákona tento zápis provést. Nepodá-li evidující osoba návrh na zápis do 15 dnů ode dne, kdy jí povinnost vznikla, může návrh na zápis podat každý, kdo na něm osvědčí právní zájem.

Povinnosti a sankce

Další zásadní změnou je zavedení pokut/sankcí za porušení určitých povinností stanovených Zákonem, které v současné právní úpravě chybí. Prvním typem sankce za přestupky je peněžitá pokuta až do výše 500 tis. Kč. Za přestupek je považováno mj. porušení povinnosti zapsat skutečného majitele do evidence; nezajištění zápisu nových údajů anebo neposkytnutí potřebné součinnosti evidující osobě, pokud toto porušení povinnosti potvrdí soud.

Druhým typem sankce je nemožnost společníka při rozhodování nejvyššího orgánu této obchodní korporace vykonávat hlasovací práva nebo rozhodovat jako její jediný společník. Pokud by k tomuto i přes výslovný zákaz došlo, lze se dovolávat neplatnosti tohoto rozhodnutí podle pravidel o neplatnosti rozhodnutí jediného společníka rozhodujícího v působnosti nejvyššího orgánu podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací.

Není-li skutečný majitel obchodní korporace zapsán v evidenci skutečných majitelů, nesmí mu dále tato obchodní korporace vyplatit podíl na prospěchu (zisku či vlastních zdrojích). Toto omezení se ve vztahu k této korporaci týká nejen přímo osoby majitele, ale i právnické osoby, jejíž je rovněž skutečným majitelem.

Shrnutí

S ohledem na dikci Zákona a komplexnost vlastnických struktur některých společností budou v praxi vznikat neojedinělé případy, kdy za použití zákonných vyvratitelných domněnek bude skutečného majitele složité vůbec identifikovat.

Zcela jistě tak budou vznikat případy, kdy v evidenci nebude zapsána žádná osoba či bude jako skutečný majitel zapsána nesprávná osoba.

Uvádění údajů v evidenci skutečných majitelů do souladu s faktickým stavem může být ve světle výše uvedeného tedy poněkud problematické. Otevřenou otázkou rovněž dále zůstává, jak důsledný přístup k vymáhání této povinnosti zvolí příslušné soudy.

Určitým katalyzátorem by se případně mohly stát povinné osoby ve smyslu AML zákona, které, pokud jim vzniknou pochybnosti o souladu údajů v evidenci se skutečným stavem, mají povinnost klienta na tyto nesrovnalosti upozornit. Pokud i přes toto upozornění nedojde k odstranění či vyvrácení nesrovnalostí, bude povinná osoba nucena oznámit nesrovnalost soudu, který je příslušný k zápisu do evidence skutečných majitelů.

Pro více informací či zajištění souladu s novou právní úpravou u Vaší společnosti se neváhejte obrátit na náš Corporate Services Team.

Klára Janovská
Klára Janovská Corporate Services Manager
ASB Czech Republic
kjanovska@asbgroup.eu
Jiří Bosák
Jiří Bosák Head of Corporate Services
ASB Czech Republic
jbosak@asbgroup.eu