Výzva č. 3 v rámci programu COVID – Nájemné

5. února 2021 Czech Republic

V období 5. února 2021 od 9:00 do 8. dubna 2021 do 23:59 je možnost podávat žádost v rámci Výzvy č. 3 programu COVID-Nájemné.

Žádosti můžete podávat prostřednictvím Agendového informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu (stejné jako v předchozích výzvách tohoto programu).

Státní podpora se v rámci této výzvy týká komerčního nájemného za 4. čtvrtletí 2020 (nájemné od 1. října 2020 do 31. prosince 2020) a její výše činí 50 % rozhodného nájemného za uvedené období, sleva ze strany pronajímatele není podmínkou.

Maximálně výše podpory je 10 mil. Kč pro všechny provozovny jednoho žadatele, stejně jako tomu bylo u Výzvy 1 a 2 (podpory přiznané v jednotlivých předchozích výzvách programu COVID – Nájemné se nesčítají).

Zároveň žadatel nesmí překročit limit Dočasného rámce Evropské komise, dle kterého lze poskytovat přímé granty (dotace) až do výše 1.800.000 EUR. V tomto případě se podpory přiznané v jednotlivých COVID programech schvalovaných Evropskou komisi sčítají.

Podpora je ve Výzvě č. 3 určena podnikatelům, kteří provozují maloobchodní činnost nebo poskytují služby v provozovně, kterou užívají na základě platné a účinné nájemní smlouvy před 1. říjnem 2020. A kterým bylo na základě přijatých krizových opatření usneseními vlády č. 1332 ze dne 14. prosince 2020 a č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 zakázáno nebo výrazně omezeno poskytování služeb nebo prodej zákazníkům.

Nově mohou o podporu žádat také podnikatelé, kteří nemuseli být kvůli krizovým opatřením vlády uzavřeni, a kteří spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020. Tito podnikatelé musí prokázat, že jim u provozoven v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím v roce 2019 alespoň o 50 %. Pokud byla podnikatelská činnost v takové provozovně zahájena po 1. říjnu 2019, prokazuje se pokles tržeb u této provozovny v porovnání se 3. čtvrtletím 2020.

Výraznou změnou oproti předchozím výzvám v rámci Covid – Nájemné je, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nebude posuzovat, zda u vztahu nájemce a pronajímatele existuje tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani zda obě osoby tvoří konsolidační celek.

Jedinou podmínkou v tomto směru je, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

Dalšími podmínkami jsou:

  • uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti,
  • že žadatel není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím (finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovny atd.) a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie, splatných do 30. září 2020. Za prodlení se nepovažuje, když žadatel uzavřel dohodu o splátkách s vybranými institucemi.

Pro podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat.

Klára Janovská
Klára Janovská Corporate Services Manager
ASB Czech Republic
kjanovska@asbgroup.eu