Typy absencí zaměstnanců v souvislosti s epidemií koronaviru

20. března 2020 Czech Republic

V souvislosti s nedávným vládním nařízením o vyhlášení nouzového stavu na území České republiky bychom vás rádi informovali o možných absencích zaměstnanců.

Ošetřování člena rodiny (OČR)

  • Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy či školky náleží zaměstnanci ošetřovné. Nově OČR náleží i rodičům dětí do 13 let a OSVČ.
  • Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na předepsaném tiskopise „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení“. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, může jim být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce.
  • Pro výplatu dávky si pak rodič formulář vytiskne, doplní všechny potřebné údaje, podepíše a předá zaměstnavateli. Žádost stačí vyfotit (naskenovat) a zaslat jej zaměstnavateli e-mailem.
  • Zaměstnavatel takovou žádost spolu s dalšími podklady předá okresní správě sociálního zabezpečení buď datovou schránkou, nebo e-mailem s elektronickým podpisem.
  • Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 kalendářních dnů. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel, ten může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů. Nyní po dobu trvání karantény.

Uzavření provozovny zaměstnavatele

  • V důsledku přerušení práce pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v § 207 (povětrnostní vlivy či živelní události), přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Nařízení karantény

  • Uzavření provozu z důvodu nařízení karantény – Karanténu karanténu může nařídit pouze krajská hygienická stanice (§82 odst. 2 písm. l) zákona č. 258/2000 Sb.), anebo poskytovatel zdravotních služeb, který zjistí výskyt infekčního onemocnění nebo podezření na ně (§67 zákona č. 258/2000 Sb.).
  • Během nařízené karantény je možná dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, na jejímž základě může zaměstnanec vykonávat práci z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele. V případě takovéto dohody náleží zaměstnanci za vykonanou práci mzda/plat, avšak nenáleží mu za dobu výkonu práce v době prvních 14 dnů karantény výplata náhrady mzdy/platu podle § 192 zákoníku práce, kterou by jinak při nařízení karantény pobíral.
  • Zaměstnavatel může nařídit zaměstnanci dovolenou i během karantény, nařízené čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen zaměstnanci písemně oznámit vždy 14 dní předem (§217 odst. 1 zákoníku práce). Na čerpání dovolené během karantény se však může zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnout. V takovém případě může zaměstnanec dovolenou čerpat i bez oznámení zaměstnavatele ve 14. denním předstihu. V případě, že zaměstnanec začal čerpat dovolenou před tím, než mu byla nařízena karanténa, nařízením karantény se dovolená nepřerušuje (§219 odst. 1 zákoníku práce).

Další ustanovení se budou řídit vládním nařízením. Pro upřesňující informace navštivte stránky Vlády ČR (www.vlada.cz) či Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Klára Cowan
Head of Payroll
ASB Czech Republic
E: kcowan@asbgroup.eu