Rozšíření dosavadního programu Antivirus o režim C

1. července 2020 Czech Republic

Poslanci schválili návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení. Zákon rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. MPSV tak poskytuje další cílenou podporu pro zmírnění dopadů koronavirové krize za účelem zachování maximálního možného počtu pracovních míst.

Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení promíjí tu část pojistného na sociální zabezpečení, kterou platí zaměstnavatelé. Celkově jde o 24,8 % z úhrnu příjmů jejich zaměstnanců za měsíce červen, červenec a srpen. MPSV slibuje, že administrativní proces bude snadný. Místo předkládání žádosti zaměstnavatelé v měsíčním výkazu OSSZ pouze uvedou snížený vyměřovacího základ a zaplatí snížené pojistné.

Aby zaměstnavatelé získali nárok na odpuštění pojistného, musí splnit tyto tři základní podmínky:

  1. Zaměstnávají nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění.
  2. Dále musí dodržet také to, že počet zaměstnanců v pracovním poměru zjištěný v každém z těchto tří měsíců se v porovnání se stavem zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %. Zaměstnavatelé musí také udržet 90 % objemu mezd jako v březnu 2020. Splnění těchto podmínek se bude posuzovat v každém měsíci zvlášť.
  3. Dále jsou zaměstnavatelé povinni zaplatit včas pojistné za zaměstnance. V příslušném kalendářním měsíci navíc nemohou čerpat prostředky z programu Antivirus v režimu B, tedy překážek v práci na straně zaměstnavatele.

Pro odpočet vyměřovacích základů platí dvě výjimky. Nelze si odečíst:

  1. za zaměstnance vyšší vyměřovací základ než 52 253 Kč, tj. více než 1,5násobek průměrné mzdy stanovené pro účely sociálního pojištění pro rok 2020. Činí-li vyměřovací základ zaměstnance v červnu 100 000 Kč, sníží se úhrn vyměřovacích základů za tohoto zaměstnance jen o 52 253 Kč.
  2. vyměřovací základ zaměstnance v pracovním poměru, kterému dal zaměstnavatel výpověď podle § 52 písm. a) až c) zákoníku práce.

Smyslem Programu Antivirus je zmírnění negativních dopadů celosvětového šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 na zaměstnanost v České republice. Jeho cílem je tedy pomoci udržet vysokou míru zaměstnanosti skrze státní příspěvky na odměny těch zaměstnanců, jejichž pracovní místa byla koronavirovou krizí významně ohrožena. Vzhledem ke skutečnosti, že disponujeme informacemi o relativně aktivní kontrolní činnosti ze strany orgánů státní správy zaměřených právě na oprávněnost čerpání příspěvků Programu Antivirus, které se v následujících období budou spíše ještě zvyšovat, doporučovali bychom všem zaměstnavatelům zvážit, zda účast v tomto programu skutečně využijí.

Potřebujete-li poradit s problematikou programu Antivirus, kontaktujte prosím naše experty na emailové adrese: antivirus@asbgroup.eu.

Klára Cowan
Head of Payroll
ASB Czech Republic
E: kcowan@asbgroup.eu

Jiří Bosák
Corporate Services Manager
ASB Czech Republic
E: jbosak@asbgroup.eu