Nejčastější otázky a odpovědi související s režimem C programu Antivirus

24. července 2020 Czech Republic

V rámci snahy o zamezení zásadního rozšíření koronaviru přijala Vláda České republiky řadu výjimečných opatření spojených s omezením ekonomické činnosti mnoha podniků. Jednalo se například o povinné uzavření vybraných provozoven, uzavření škol nebo uzavření hranic. Tato opatření spolu s koronavirovou pandemií samotnou však nutně vedla k zásadním omezením výkonu české ekonomiky. Za účelem minimalizace ekonomických dopadů pandemie koronaviru, rozhodla Vláda České republiky a parlament o přijetí několika nástrojů, které by měly pomoci postiženým společnostem.

Jednou z klíčových oblastí pro udržení české ekonomiky v dobrém stavu je oblast zaměstnanosti. Udržení zaměstnanosti je zásadní z pohledu občanů, zaměstnavatelů i státu. Hlavním vládním nástrojem v oblasti zaměstnanosti je Program Antivirus. Program je zaměřen na udržení vysoké míry zaměstnanosti skrze státní příspěvky na odměny těch zaměstnanců, jejichž pracovní místa byla krizí významně ohrožena.

V rámci Program Antivirus existují tři režimy.
Režim A
, kterým Úřad práce České republiky přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v karanténě a zaměstnanců z povinně uzavřených provozoven.
Režim B, kterým Úřad práce České republiky přispívá na náhrady mezd u těch zaměstnavatelů, kterých se krize dotkla nepřímo.
Režimy A i B byly prodlouženy do konce srpna 2020 a Poslanecká sněmovna schválila novou formu podpory, tzv. Režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění, a to prozatím za měsíce červen, červenec a srpen.

K Programu Antivirus v režimu C pro Vás naši experti zpracovali odpovědi na několik nejčastějších otázek:

Kdo si může žádat o Antivirus C?

  1. Zaměstnavatelé zaměstnávající nejvýše 50 zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění.
  2. Zaměstnavatelé, jejichž počet zaměstnanců v pracovním poměru zjištěný v každém z měsíců, za který je žádáno (tj. červen, červenec a/nebo srpen) se v porovnání se stavem zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %. Zaměstnavatelé musí také udržet 90 % objemu mezd jako v březnu 2020. Splnění těchto podmínek se bude posuzovat v každém měsíci zvlášť.
  3. Zaměstnavatelé, kteří zaplatili včas pojistné za zaměstnance. V příslušném kalendářním měsíci navíc nemohou čerpat prostředky z programu Antivirus v režimu A ani B.

Započítávají se do vyměřovacích základů i zaměstnanci s maximálním vyměřovacím základem?
Ano. Podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální zabezpečení se stanoví maximální vyměřovací základ jen pro placení pojistného, nikoliv pro započtení do vyměřovacího základu.

Mohou si zaměstnavatelé uplatnit úlevy i na zaměstnance konající práci na základě jiného dokumentu, než je pracovní smlouva?
Ne. Zaměstnanci konající práci na základě dohod nebo jednatelé nejsou v tomto smyslu považováni za zaměstnance, na které je možné čerpat dotaci. Ani jejich příjmy se neposuzují pro účely čerpání režimu C.

Mohou si zaměstnavatelé žádat o prominutí pojistného, pokud společnost vznikla po vyhlášení nouzového stavu?
V tomto případě pojistné být prominuto nemůže, neboť v březnu nebyla společnost zaměstnavatelem žádného zaměstnance účastného nemocenského pojištění.

Pokud máte další dotazy, které v souvislosti s touto problematikou nebyly zodpovězeny, kontaktujte naše experty na emailové adrese: antivirus@asbgroup.eu.

Klára Cowan
Head of Payroll
ASB Czech Republic
E: kcowan@asbgroup.eu

Jiří Bosák
Corporate Services Manager
ASB Czech Republic
E: jbosak@asbgroup.eu