Praktické informace k eNeschopenkám pro zaměstnavatele

10. ledna 2020 Czech Republic

Rádi bychom vás upozornili na změny, k nimž došlo v souvislosti se zavedením eNeschopenek (od letošního ledna). Upozorňujeme vás, že níže uvedené informace se týkají pouze pracovní neschopnosti a nikoliv otcovské, mateřské či ošetřování člena rodiny.

Zaměstnavatel bude moci pro zjištění dočasné pracovní neschopnosti svého zaměstnance využívat následující cesty:

1. Služba Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti
To je nový typ e-Podání. Služba umožní automatizovanou komunikaci mzdového či personálního softwaru zaměstnavatele s Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ), a informace se tedy dostanou přímo do softwaru, se kterým zaměstnavatel pracuje. Podání se odesílá přes již existující a využívané rozhraní APEP (VREP) ČSSZ, případně informačním systémem datových schránek.

V podání je nutné uvést variabilní symbol zaměstnavatele, časový interval (max. 31 dní), ve kterém na ČSSZ vznikly notifikace pro zaměstnavatele, a šifrovací certifikát (veřejnou část), kterým bude odpověď zašifrována. Poskytují se následující údaje:

 • notifikace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN“),
 • notifikace o trvání DPN,
 • notifikace o ukončení DPN.


2. Automatické zasílání notifikací s informacemi o DPN zaměstnanců
Údaje o vzniku každé DPN se zasílají dvakrát – okamžitě jakmile lékař odešle eNeschopenku do systému ČSSZ a následně po zpracování zaslané eNeschopenky na straně ČSSZ. Poskytují se údaje:

 • vznik DPN (okamžitě po odeslání eNeschopenky lékařem),
 • vznik DPN (po ověření údajů zaslaných lékařem),
 • informace o trvání DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ),
 • informace o ukončení DPN (po zpracování e-podání lékaře na OSSZ).

Notifikace se budou zasílat do určených datových schránek anebo na určené e-mailové adresy, které zaměstnavatel uvede ve své žádosti o zasílání notifikací. Notifikace zasílané do e-mailové schránky budou obsahovat pouze obecné upozornění, že prostřednictvím služeb ePortálu jsou pro zaměstnavatele dostupné nové informace.

3. Informační služba na ePortálu ČSSZ o DPN zaměstnanců
Jde o náhled umístěný na ePortálu ČSSZ přihlášeným subjektům. Poskytuje údaje:

 • číslo rozhodnutí o DPN,
 • DPN od,
 • potvrzení o trvání DPN k,
 • DPN do,
 • informace o ošetřujícím lékaři,
 • vycházky (odkdy, časový interval/y) – zobrazení v prvních 14 dnů trvání DPN,
 • adresa v době DPN – zobrazení v prvních 14 dnech trvání DPN,
 • podezření na pracovní úraz (ANO/NE),
 • podezření na úraz zaviněný jinou osobou (ANO/NE),
 • podezření na požití alkoholu nebo zneužití omamných nebo psychotropních látek (ANO/NE).

Všechny tyto způsoby lze používat současně, případně je libovolně kombinovat. Zaměstnavatel může využívat uvedené způsoby v prvé řadě sám, pokud si sám zpracovává mzdy.

K využívání služeb se musí přihlásit k ePortálu ČSSZ. Přihlášení probíhá standardním způsobem:

 • buď za pomoci přihlašovacích údajů k datové schránce zaměstnavatele,
 • nebo prostředkem Národní identifikační autority (dále jen „NIA“) – uživatelský účet jméno/heslo/SMS, popř. e-Občanka, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba.

Rovněž může buď za pomoci služby, nebo interaktivního formuláře pověřit svého konkrétního zaměstnance k využití příslušné eSlužby ČSSZ či nastavit zasílání notifikací do jedné či více datových schránek nebo e-mailových adres. Pověřený zaměstnanec musí mít pro využívání služeb ePortálu své vlastní přihlašovací prostředky (NIA – uživatelský účet jméno/heslo/SMS, datovou schránku, případně e-Občanku).

Uvedené způsoby budou používat i externí subjekty (účetní firmy, daňoví poradci atd.), které pro zaměstnavatele zpracovávají mzdovou agendu. K využívání služeb ePortálu ČSSZ je zaměstnavatel musí pověřit, a to za pomoci k tomu určených služeb ePortálu ČSSZ, případně interaktivních tiskopisů.

Pověřené fyzické osoby pak mohou ke službám přistupovat prostřednictvím přihlašovacích údajů ke své datové schránce, nebo prostřednictvím prostředků NIA. Služby ePortálu ČSSZ může za jiný subjekt využívat výhradně fyzická osoba, nikoliv právnická, proto je u právnické osoby dále třeba pověření pro fyzickou osobu, která za ni bude jednat.

Vzhledem k tomu, že jste již externí subjekt pověřili k zasílání tiskopisů či využívání služeb pro zaměstnavatele, musí být pověření (plná moc) evidována na příslušné OSSZ a pak je pověření plně funkční.

Mzdový tým ASB Czech Republic

Klára Cowan
Payroll Manager
E: kcowan@asbgroup.eu
T: +420 224 931 239