Poplatníci dostali dodatečný prostor pro podání daňového přiznání

16. června 2020 Czech Republic

Minulý týden byl ve finančním zpravodaji publikován další balíček úlev v oblasti daní, tzv. Liberační balíček III, realizovaný formou rozhodnutí ministryně financí. Tento balíček navazuje na předchozí balíčky a zavádí resp. prodlužuje plošná opatření, která mají pomoci zlepšení peněžních toků poplatníků a poskytnout tak další dodatečný prostor k plnění jejich daňových povinností.

Daně z příjmů
Pro všechny poplatníky daně z příjmů s výjimkou velkých poplatníků spadajících pod Specializovaný finanční úřad (tedy firem s ročním obratem nad 2 miliardy Kč a finančních institucí) bylo prodlouženo období, během kterého mohou po uplynutí zákonné lhůty, ale přesto bez sankcí, podat přiznání k dani z příjmů za rok 2019 a uhradit případný doplatek daně vyplývající z tohoto daňového přiznání. Lhůta pro podání přiznání daně z příjmů za rok 2019 a vyrovnání případných nedoplatků byla prodloužena do 18. srpna 2020. Toto plošné opatření se týká fyzických i právnických osob, tedy jak těch, kterým zákonná lhůta pro sestavení daňového přiznání uplynula 1. dubna 2020, tak těch, kterým tato lhůta uplyne až 1. července 2020.
Stejná úleva, tedy bezsankční lhůta do 18. srpna 2020, se nově vztahuje i na dodatečná daňová přiznání za rok 2018, která jsou povinni OSVČ podat v důsledku změny způsobu uplatňování výdajů (např. přechod na uplatňování výdajů paušálem) v roce 2019, a také na oznámení o osvobozených příjmech (v případě osvobozeného příjmu nad 5 mil. Kč).
Úleva se však vztahuje pouze na poplatníky, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. Poplatníci, kteří uplatňují hospodářský rok nebo kteří podávají přiznání za jiné období (prodloužené období při přechodu na hospodářský rok nebo v souvislosti s přeměnami, přiznání za část zdaňovacího období při vstupu do likvidace apod.) nemají nárok na úlevu automaticky. O prodloužení lhůty mohou finanční úřad požádat, pokud jim ještě lhůta pro podání přiznání neuplynula. Totéž platí i pro zmíněné velké poplatníky spadající pod Specializovaný finanční úřad.

Daň z nabytí nemovitých věcí
Pro převody nemovitostí realizované (zapsané do katastru nemovitostí) v období od prosince 2019 do srpna 2020 je kupujícím umožněn další odklad platby daně a podání souvisejícího daňového přiznání, a to až do konce tohoto roku. V legislativním procesu je již zároveň také návrh na úplné zrušení této daně se zpětnou účinností. Tento dodatečný odklad má tedy zabránit tomu, aby poplatníci, kterých se zrušení daně bude týkat, museli nejprve daň přiznat a zaplatit, a poté žádat o její vrácení.

Úroky za pozdní úhradu daně
Rozhodnutí ministryně plošně promíjí úroky z prodlení a úroky z posečkané částky vzniklé od 12. března 2020 až do konce tohoto roku, a to u daní, kde bylo správcem daně na základě žádosti odůvodněné dopady šíření koronaviru povoleno posečkání či rozložení daně na splátky. Toto opatření přináší značnou administrativní úlevu jak pro poplatníky, tak pro finanční úřady, neboť naprostá většina subjektů, která z důvodů šíření koronaviru získává možnost posečkání daně, splňuje i podmínky pro úplné prominutí úroků za pozdní úhradu.

Další opatření
V rámci tohoto liberačního balíčku je až do 31. července 2020 prodloužena doba, po kterou je prominuta daň z přidané hodnoty u bezúplatného dodání vybraných položek základního zdravotnického materiálu, surovin pro výrobu dezinfekcí a zdravotnických přístrojů využívaných při prevenci epidemie COVID a související léčbě.
Až do konce tohoto roku jsou všem poplatníkům prominuty správní poplatky související s podáním žádosti o posečkání daně, žádosti o prominutí některých pokut za nepodání kontrolního hlášení a žádosti o prominutí úroků z prodlení a úroku z posečkané částky. Poplatky nebude třeba do konce roku platit ani při podání žádosti o potvrzení o bezdlužnosti nebo o stavu osobního účtu.
Finálně ministryně také plošně prominula pokuty za opožděné tvrzení těm zaměstnavatelům, kteří nepodali v řádném termínu vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za své zaměstnance za rok 2019, avšak tuto povinnost dodatečně splnili do konce května 2020.

Jana Pytelková Svobodová
Head of Tax
ASB Czech Republic
E: jsvobodova@asbgroup.eu