Paušální daň

12. října 2021 Czech Republic

Jak jsme vás již v minulosti informovali, s účinností od 1. ledna 2021 byl zákonem zaveden nový institut paušální daně.

Poplatníci se k němu mohou dobrovolně přihlásit, pokud:

 • jsou osobou samostatně výdělečně činnou
 • nejsou plátcem DPH a nemají registrační povinnost k této dani (kromě registrační povinnosti identifikované osoby),
 • nejsou společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
 • nejsou dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
 • ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období neměli příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč (kromě příjmů osvobozených od daně, příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně),
 • k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonávali činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti (kromě příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně).

Pokud poplatník splnil veškeré výše uvedené zákonné podmínky, mohl se pro rok 2021 přihlásit do paušálního režimu, a to formou podání oznámení, které musel pro rozhodné období zdaňovacího období roku 2021 podat nejpozději v pondělí 11. ledna 2021.

Upozorňujeme, že pokud poplatník zahájil samostatnou činnost v průběhu zálohového období a chtěl by se v průběhu tohoto období do paušálního režimu přihlásit, je nutné vždy prověřit, zda k počátku zahájení samostatné činnosti splnil podmínky vstupu do paušálního režimu či nikoliv. Vzhledem k tomu, že podmínky vstupu do paušálního režimu jsou vázány k počátku rozhodného zdaňovacího období, a testují se ke dni zahájení činnosti, je možné že poplatník podmínky nesplní a bude moci vstoupit do paušálního režimu až od následujícího zálohového období (například pokud měl poplatník ve zdaňovacím období před zahájením samostatné činnosti příjmy ze závislé činnosti).

Výše paušální daně zahrnuje:

 • zálohu poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů,
 • zálohu na pojistné na důchodové pojištění, kterou se rozumí záloha poplatníka v paušálním režimu na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
 • zálohu na pojistné na zdravotní pojištění, kterou se rozumí záloha poplatníka v paušálním režimu na pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Záloha poplatníka v paušálním režimu činila v zálohovém období roku 2021 měsíčně částku 5 469 Kč (tj. zálohu poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů ve výši 100 Kč, zálohu na pojistné na důchodové pojištění ve výši 2 976 Kč a zálohu na pojistné na zdravotní pojištění ve výši 2 393 Kč).

Vzhledem k tomu, že zálohy na pojistné na důchodové pojištění a zdravotní pojištění v paušálním režimu jsou upraveny právními předpisy upravujícími tato pojištění a vycházejí z minimálních vyměřovacích základů, došlo pro zálohové období roku 2022 ke změně výše paušální daně, a to následovně:

 • záloha poplatníka v paušálním režimu na daň z příjmů činí 100 Kč,
 • záloha na pojistné na důchodové pojištění činí 3 267 Kč,
 • záloha na pojistné na zdravotní pojištění činí 2 627 Kč.

Celková výše paušální daně pro zálohové období roku 2022 tedy činí 5 994 Kč měsíčně.

Pro úplnost připomínáme, že paušální záloha je splatná do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí a je nutné ji hradit na bankovní účet místně příslušného správce daně (finančního úřadu). V případě, že jsou splněny veškeré zákonné podmínky pro setrvání v paušálním režimu po celé zdaňovací období, není nutno podávat daňové přiznání a pojistné přehledy.

Pokud se poplatník chce do paušálního režimu přihlásit pro rozhodné období zdaňovacího období roku 2022, je nutné, aby podal oznámení o vstupu do paušálního režimu na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí nejpozději 10. ledna 2022.

Lucie Berglová
Lucie Berglová Head of Tax
ASB Czech Republic
lberglova@asbgroup.eu
Zuzana Studničková
Zuzana Studničková Tax Manager
ASB Czech Republic
zstudnickova@asbgroup.eu