Implementace Quick fixes v České republice

23. listopadu 2020 Czech Republic

Novela zákona o DPH, která přináší významné změny pro DPH režim konsignačních skladů a pro oblast intra-komunitárního obchodování se zbožím obecně, nabyla účinnosti 1. září 2020. Jde o tzv. Quick fixes, které by měly přispět k větší harmonizaci pravidel pro dodávky zboží mezi členskými státy Evropské unie. Minulý měsíc zveřejnila finanční správa oficiální informaci k této novele, která indikuje přístup finanční správy k jednotlivým oblastem.

Podmínky pro osvobození dodání do jiného členského státu
Nově je pro aplikaci osvobození dodavatelem třeba znalost zákazníkova DIČ vydaného jiným členským státem, a to nejpozději v okamžiku, ke kterému vznikla dodavateli povinnost přiznat dodání do jiného členského státu (tj. ke dni vystavení dokladu nebo do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k dodání zboží do jiného členského státu, pokud do té doby nebyl daňový doklad vystaven). Další novou podmínkou pro to, aby dodání zboží do jiného členského státu bylo osvobozeno od DPH, je uvedení této dodávky v souhrnném hlášení.

Prokazování přepravy do jiného členského státu
Prokazování přepravy do jiného členského státu se nově řídi jednotnou unijní úpravou. Doprava do jiného členského státu je podle nových pravidel považována za prokázanou, pokud bude mít dodavatel uplatňující osvobození od daně k dispozici doklady, které lze rozdělit do dvou skupin:

  1. dokumenty A týkající se přímo odeslání nebo přepravy zboží (tj. podepsaný doklad nebo nákladní list CMR a faktura od dopravce zboží),
  2. dokumenty B představující podpůrnou dokumentaci - tj. pojistka přepravy, bankovní doklad o úhradě přepravy, úřední doklady vystavené orgánem veřejné moci, které potvrzují ukončení přepravy (např. notářem), nebo potvrzení o převzetí zboží vydané skladovatelem.

Pokud přepravu zajišťuje prodávající (nebo je zajištěna na jeho účet), je pro úspěšné prokázání přepravy nutné předložit buď dva dokumenty „A“, nebo jeden dokument „A“ a jeden dokument „B“. Tyto dokumenty musí být vystaveny různými, na sobě nezávislými stranami. Pokud přepravu zajišťuje kupující, musí mít prodávající navíc (k výše uvedeným dokumentům) také písemné prohlášení kupujícího o přepravě, a to do 10. dne následujícího měsíce. Výše uvedená pravidla vycházejí z prováděcího nařízení Rady EU, na které nově zákon o DPH odkazuje. Finanční správa ve své oficiální informaci nicméně novou úpravu prezentuje pouze jako novou možnost prokazování přepravy zejména pro případy, kdy odeslání nebo přepravu zboží zajišťuje odběratel. Podle finanční správy nemá nová právní úprava vliv na dosavadní možnosti prokazování přepravy, přičemž fyzické přepravení nebo odeslání zboží do jiného členského státu může být dodavatelem prokázáno jinými důkazními prostředky jako doposud.

Řetězové obchody
Nová úprava řeší situaci, kdy přepravu zajišťuje prostřední osoba v řetězci. V tom případě je jasně určeno, že se přeprava přiřadí primárně dodání této prostřední osobě zajišťující přepravu. Pouze pokud prostřední osoba zajišťující přepravu předloží svému dodavateli DIČ přidělené státem započetí přepravy, přiřadí se přeprava následujícímu dodání (tedy dodání prostřední osobou zajišťující přepravu jejímu odběrateli). Přiřazení přepravy jedné z dodávek v řetězci znamená, že pouze tato dodávka je v rámci řetězce považována za osvobozenou dodávku mezi členskými státy; ostatní dodávky v řetězci představují lokální zdanitelné plnění.

Změna režimu DPH ve vztahu ke konsignačním skladům
Nová úprava dodávání zboží prostřednictvím konsignačních skladů v jiných členských státech (tj. skladů, z nichž je zboží dodáváno předem známému odběrateli) představuje jednu z nejvýznamnějších změn. Nově je odběratel nakupující zboží od dodavatele z jiného členského státu v režimu konsignačního skladu povinen deklarovat pořízení zboží z jiného členského státu až v okamžiku skutečného odběru zboží z konsignačního skladu (nikoliv jako dosud již v okamžiku jeho naskladnění dodavatelem do konsignačního skladu). Zboží může být nově uskladněno po dobu 12 kalendářních měsíců, během nichž musí být zboží ze skladu odebráno, a tedy zdaněno odběratelem nebo přepraveno zpět do země původu. V opačném případě vznikne vlastníkovi zboží uskladněného v konsignačním skladu povinnost registrovat se k DPH v členském státě, v němž je konsignační sklad umístěn. Pro účely nového režimu konsignačního skladu jsou jak kupující, tak prodávající povinni vést speciální evidenci pohybu zboží, prodávající je navíc povinen fyzické přesuny zboží do konsignačních skladů v jiných členských státech evidovat ve speciálním oddíle souhrnného hlášení.

Jakékoli další doplnění či dotazy týkající se změn v DPH režimu konsignačních skladů rádi zodpoví naši daňoví experti.

Jana Pytelková Svobodová
ASB Czech Republic, s.r.o.
Senior Tax Manager
jsvobodova@asbgroup.eu

Zuzana Studničková
ASB Czech Republic, s.r.o.
Senior Tax Consultant
zstudnickova@asbgroup.eu