Dopady liberačního balíčku na daňové poplatníky

19. března 2020 Czech Republic

Počátkem týdne česká vláda schválila tzv. liberační daňový balíček – soubor opatření, která mohou ulevit daňovým poplatníkům při plnění jejich daňových povinností v mimořádné situaci, během epidemie koronaviru. Přinášíme vám přehled, jaké dopady má balíček na povinnosti daňových poplatníků.

Opatření liberačního balíčku byla implementována formou rozhodnutí ministryně financí o plošném prominutí vybraných druhů příslušenství daně a pokynu Generálního finančního ředitelství k promíjení daňového příslušenství na žádost.

Daň z příjmů

Pro daňové poplatníky – fyzické i právnické osoby, které mají povinnost podat přiznání k dani z příjmů za rok 2019 v základní lhůtě do 1. dubna 2020, avšak daňové přiznání podají a/nebo daň zaplatí po této lhůtě, avšak nejpozději do 1. července 2020, budou automaticky prominuty úroky z prodlení i pokuta za opožděné podání přiznání. Fakticky to pro tuto skupinu poplatníků znamená, že daňové přiznání lze bez jakýchkoliv sankcí podat a daň zaplatit ve lhůtě prodloužené o tři měsíce (do 1. července 2020), aniž by poplatník měl povinný audit účetní závěrky, přiznání mu zpracovával daňový poradce na základě plné moci nebo podal žádost o prodloužení lhůty.
Pokud bude i přes uvedenou úlevu daňové přiznání podáno dříve než 1. července 2020 a bude v něm vykázán přeplatek, bude standardně vrácen do třiceti dnů.
Upozorňujeme, že výše popsaná paušální úleva se nevztahuje na situace, kdy zákon stanoví speciální lhůtu pro podání přiznání (např. při vstupu do likvidace apod.) či na jiná období odchylná od kalendářního roku 2019 (hospodářské roky apod.).
Plošná úleva se netýká ani vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, které jsou zaměstnavatelé standardně povinni podat do 20. března 2020, a související úhradu daně.

Daň z přidané hodnoty

Liberační balíček automaticky promíjí pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč (kontrolní hlášení je podáno po zákonné lhůtě, ale ještě předtím, než správce daně vydá výzvu). Spolu s pětidenní „bezsankční“ dobou toto opatření poskytuje dodatečných několik dní času k sestavení DPH přiznání a kontrolního hlášení bez vyměření pokut. Toto paušální prominutí se týká pokut naběhlých v období od 1. března 2020 do 31. července 2020, tedy v souvislosti s pozdním podáním kontrolního hlášení za měsíce únor až červen, resp. za první a druhé čtvrtletí.
V případě pokut za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč bude možné individuálně žádat o prominutí, pokud prodlení bylo prokazatelně způsobeno mimořádnými opatřeními přijatými k prevenci nákazy koronavirem.

Ostatní daně

V jiných případech prodlení než ta, na které se vztahují plošná prominutí, bude možné individuálně žádat o prominutí úroků z prodlení za pozdní úhradu daně. A pokud úrok bude alespoň částečně prominut, bude automaticky prominuta i pokuta za opožděné podání přiznání nebo vyúčtování. Pokutu za opožděné tvrzení nicméně nebude možné prominout, pokud současně nebude dán důvod pro vznik úroků z prodlení (např. pokud v DPH přiznání je vykázán nadměrný odpočet nebo pokud nedoplatek daně vyplývající z přiznání nebo vyúčtování je uhrazen v zákonné lhůtě, včetně uhrazení použitím přeplatku na stejné nebo jiné dani).
Předpokladem individuálního prominutí úroků z prodlení je prokazatelná souvislost prodlení s mimořádnými opatřeními přijatými k prevenci nákazy koronavirem. Dle pokynu lze tuto souvislost prokázat např. doložením vlivu karanténního opatření, nemoci, souvisejícího pečování o člena domácnosti (ve vztahu k daňovému subjektu, jeho zástupci či ve vztahu k osobám klíčovým pro činnost daňového subjektu), případně doložením reálného dopadu mimořádných opatření na činnost daňového subjektu (přehled stornovaných zájezdů či vstupenek, porovnání obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod.).
Podmínkou pro to, aby finanční úřad mohl o žádosti o prominutí úroků z prodlení rozhodnout, je úhrada dlužné daně. Žádost o prominutí tedy nemá smysl podávat před úhradou dlužné daně, „dopředu“, neboť takové žádosti budou vždy neúspěšné.

Sociální a zdravotní pojištění

Správa sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovny dosud koordinovaně nezavedly obdobné plošné úlevy jako daňová správa. Obecně tedy stále platí povinnost osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) platit měsíční zálohy i povinnost zaměstnavatelů odvádět sociální a zdravotní pojištění za své zaměstnance.
Stejně tak platí povinnost OSVČ podat přehled pojistného do jednoho měsíce po skončení lhůty pro podání daňového přiznání. Protože liberační daňový balíček neprodlužuje lhůtu pro podání daňového přiznání (pouze promíjí sankce spojené s jejím nedodržením), znamená to, že termín pro podání přehledů se v důsledku uplatnění paušální úlevy v oblasti daně z příjmů automaticky neposouvá a OSVČ, kterým daňové přiznání nezpracovává daňový poradce, jej tedy musejí podat do 4. května 2020. Pouze Všeobecná zdravotní pojišťovna avizovala, že umožní podání přehledu za rok 2019 do 3. srpna 2020.
Je možné, že v oblasti sociálního a zdravotního pojištění příslušné instituce přijmou zmírňující opatření později. K zajištění automatického tříměsíčního odkladu pro podání obou přehledů pojistného nicméně doporučujeme do konce března 2020 zplnomocnit daňového poradce k přípravě přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Situace se neustále vyvíjí. Pokud bude situace Vaše nebo Vaší společnosti vyžadovat uplatnění úlev při plnění daňových povinností, rádi s Vámi situaci analyzujeme a navrhneme optimální postup.

Jana Pytelková Svobodová
Head of Tax
ASB Czech Republic
E: jsvobodova@asbgroup.eu