Dodatek k IFRS 16 - Leasing zajišťující praktické zjednodušení pro nájemce

26. června 2020 Czech Republic

V květnu 2020 Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vydala dodatek ke standardu IFRS 16, jehož cílem je poskytnout nájemcům výjimku při posuzování úlev od nájemného, které vznikají v přímém důsledku pandemie Covid-19. Nájemce tak nepovažuje úpravy nájemného za modifikaci leasingu. Naproti tomu v účetnictví pronajímatele nejsou prováděny žádné změny, toto zjednodušení se na ně nevztahuje.

Původní úprava
Při postupování dle standardu IFRS 16 je nezbytné identifikovat, zda se při některých úpravách nájemného nejedná o modifikaci leasingu. Za modifikaci leasingu je považováno například prodloužení či zkrácení doby trvání leasingu, zvětšení či zmenšení rozsahu smlouvy nebo pozměnění výše leasingové platby. V případě, že je identifikována modifikace leasingu, je při přepočtu leasingového závazku použita revidovaná nebo nová úroková sazba. Jako příklad lze uvést smluvní ujednání o změně výše leasingové platby – budoucí splátky jsou přepočteny aktuální úrokovou sazbou a výsledný rozdíl mezi výší původního závazku a modifikovaného závazku představuje zároveň úpravu ocenění práva k užívání.

Praktické zjednodušení pro nájemce
Pandemie Covid-19 vedla mnoho pronajímatelů k poskytnutí určitých forem úlev nájemcům v podobě odložení nebo odpuštění plateb nájemného, které by za běžných okolností byly splatné. Tyto úlevy mohou vznikat v důsledku dohody mezi jednotlivými stranami nebo na základě požadavků vlády.
Dle praktického zjednodušení se nájemce může rozhodnout, že nebude posuzovat, zda změna nájemného související s pandemií Covid-19 představuje modifikaci leasingu. Nájemce pak účtuje změnu leasingových plateb takovým způsobem, jakým by postupoval dle IFRS 16, pokud by se nejednalo o modifikaci leasingu.
Praktické zjednodušení lze aplikovat pouze za předpokladu, že úlevy od nájemného jsou přímo způsobeny pandemií Covid-19 a zároveň jsou splněny následující podmínky:

  • Souhrnná výše leasingových plateb po poskytnuté úlevě je stejná nebo nižší než protihodnota za leasing v době bezprostředně předcházející změně.
  • Snížení leasingových plateb se vztahuje pouze na platby původně splatné do 30. června 2021 a dříve (splnění podmínky nastane i v případě, že leasingové platby splatné do 30. června 2021 jsou poníženy, a naopak zvýšeny leasingové platby po 30. červnu 2021).
  • Nedochází k zásadním změnám v ostatních podmínkách leasingu.

Nájemce, který toto praktické zjednodušení využije, pak ve svém účetnictví zachytí následující změny:

  • Odpuštění leasingových splátek nájemce účtuje jako variabilní leasingové platby, které přímo ovlivní výsledek hospodaření a odúčtuje tak část leasingového závazku, který zaniká v důsledku prominutí splátek.
  • V případě, že dojde ke snížení plateb v jednom období a zároveň ke stejnému zvýšení plateb v jiném období (protihodnota za leasing zůstává nezměněna, pouze je aplikováno jiné časové rozložení), tak nájemce pokračuje ve vykazování úroků ze závazku a závazek snižuje o platby poskytované pronajímateli.
  • V případě, že dojde ke snížení plateb v jednom období a zvýšení plateb v jiném období o nižší částku (protihodnota za leasing je nižší), tak změna plateb zahrnuje oba výše uvedené body, a to jak prominutí leasingových plateb, tak jejich odložení. Opětně dochází k dopadu na výsledek hospodaření a k pokračování ve vykazování úroků.
  • Obecně lze shrnout, že závazek z leasingu vykázaný nájemcem představuje současnou hodnotu budoucích leasingových plateb dlužných pronajímateli.

Toto praktické zjednodušení není od nájemců vyžadováno, nájemci mohou využívat stávající požadavky IFRS 16 a toto praktické zjednodušení vůbec neaplikovat. Pokud se ovšem nájemce rozhodne praktické zjednodušení uplatnit, mělo by ovlivnit všechny leasingové smlouvy s podobnými vlastnostmi a okolnostmi.

Vliv na účetnictví pronajímatele
Praktické zjednodušení IFRS 16 vydané IASB nemá na účetnictví pronajímatele žádný vliv. IFRS 16 totiž nespecifikuje, jak pronajímatel účtuje změny leasingových plateb, které nepředstavují modifikaci leasingu. Navíc zde existuje určitá vazba v požadavcích na modifikaci leasingu mezi standardy IFRS 16, IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky a IFRS 9 Finanční nástroje, což by významně ztěžovalo zavedení praktického zjednodušení pro pronajímatele, aniž by došlo k rozporům mezi těmito jednotlivými standardy. Nový účetní model týkající se leasingu byl navíc implementován pouze pro nájemce, nikoliv pro pronajímatele.

Přechodná ustanovení a datum účinnosti
Nájemce má možnost využít této úpravy pro účetní období začínající 1. června 2020 a později. Je povolena i dřívější aplikace, a to za předpokladu, že účetní závěrka sestavená za období začínající před 1. červnem 2020 nebyla k 28. květnu schválena.

Pro dotazy související s problematikou standardů IFRS se neváhejte obrátit na naše účetní experty.

Anežka Hájková
Accountant
ASB Czech Republic
E: ahajkova@asbgroup.eu