Automobil v podnikání

23. září 2021 Czech Republic

S používáním automobilu v podnikání pak vyvstává mnoho otázek a nejasností, a to jak z pohledu účetního, tak i daňového.

Málokterý podnikatel či živnostník se v dnešní době v rámci své podnikatelské činnosti obejde bez automobilu. S používáním automobilu v podnikání pak vyvstává mnoho otázek a nejasností, a to jak z pohledu účetního, tak i daňového. Pojďme si je v následujícím článku shrnout.

Uplatnění automobilu jako nákladu

Podle zákona o daních z příjmů se do majetku podnikatelského subjektu musí zahrnout automobil, jehož vstupní cena přesahuje hranici 80 000 Kč. Následně je hodnota tohoto automobilu postupně uplatňována do nákladů formou odpisů. Podnikatel si může zvolit formu rovnoměrného či zrychleného odpisování, přičemž doba odpisování pro daňové účely činí 5 let.

Pokud byl automobil pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 je u něj možné uplatnit mimořádné odpisy (stejně tak i u jiného majetku pořízeného v tomto období a zařazeného do 1. či 2. odpisové skupiny, pokud je poplatník jeho prvním vlastníkem). Je zcela volbou poplatníka, zda se rozhodne využít standardní způsob odpisování či mimořádné odpisy, nicméně vhodně zvolená metoda může přinést nezanedbatelnou cash-flow výhodu.

Majetek zařazený v 1. odpisové skupině lze odepsat rovnoměrně za 12 měsíců. Majetek zařazený v 2. odpisové skupině, kam patří právě automobil, lze odepsat za 24 měsíců (60 % vstupní ceny za prvních 12 měsíců, 40 % vstupní ceny za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců). Mimořádné odpisy nelze přerušit.

Pro účetnictví lze jako hranici pro zařazení do majetku doporučit též pořizovací cenu ve výši 80 000 Kč. Účetní odpis se řídí § 28 zákona o účetnictví. Dobu odpisování si účetní jednotka stanoví individuálně na základě skutečného používání automobilu. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je třeba zohlednit v daňovém přiznání. Pokud podnikatel vede daňovou evidenci, nemusí toto vůbec řešit a do výdajů si uplatní pouze odpisy daňové.

V neposlední řadě je třeba upozornit, že automobil lze odpisovat až po jeho zaevidování do registru motorových vozidel a vydání technického průkazu.

Související výdaje

S provozem motorového vozidla je spojena celá řada výdajů, například opravy, silniční daň, mýtné, pohonné hmoty, parkovné či pojistné. Pokud je motorové vozidlo používáno výhradně pro podnikání, jsou obecně tyto výdaje daňově uznatelné. Situace se komplikuje, pokud vozidlo není zcela používáno k dosahování zdanitelných příjmů. Pak je nutné většinu výdajů krátit podle podílu kilometrů najetých při pracovních cestách k celkovému počtu kilometrů ujetých vozidlem za zdaňovací období. Nicméně ne všechny výdaje je nutné krátit. Typickým příkladem výdaje, který se krátit nemusí, je silniční daň. Ta se v daňové evidenci stane výdajem ke dni jejího zaplacení, a u poplatníků, kteří účtují, zůstane v základu daně její účetní předpis bez ohledu na to, zda byla či nebyla uhrazena. Mýtné se též neuplatňuje poměrně, maximálně se vyloučí to, které se nevztahuje ke služební cestě. Obdobně se postupuje u parkovného.

Pokud jsou skutečné výdaje na automobil nízké, stát umožňuje uplatnění měsíčního paušálu. Ten zahrnuje výdaje na pohonné hmoty a na parkovné. Jeho měsíční částka je stanovena jednotně ve výši 5 000 Kč za jedno auto využívané pro podnikání, pokud nebylo přenecháno k užití jiné osobě (automobil je možné poskytnout například zaměstnanci pro účely služební cesty, nikoli však pro soukromé použití). Paušál lze použít maximálně u tří vozidel. U vozidla, které je jen částečně používáno k dosahování zdanitelných příjmů se částka měsíčního paušálu poníží na 80 %, tedy 4 000 Kč. Při použití více vozidel se paušál krátí jen u jednoho z nich a u ostatních se používá v plné výši. Je třeba upozornit, že při použití 80% paušálu je třeba zkrátit na 80 % i daňový odpis automobilu. Rozhodnutí, u kterého vozidla poplatník uplatní měsíční paušál a u kterého skutečné výdaje, nelze v průběhu zdaňovacího období měnit.

Použití soukromého automobilu pro služební účely

Pokud zaměstnanci používají svůj soukromý automobil pro služební účely, mohou svému zaměstnavateli vyúčtovat náhradu za ujetý kilometr pracovních cest a náhradu za pohonné hmoty. Pro náhradu za ujetý kilometr nehraje roli pořizovací cena, stáří či druh vozidla. Výše je stanovena fixně (pro rok 2021 činí 4,40 Kč/km). Výše náhrady za pohonné hmoty se odvíjí jak od počtu ujetých kilometrů, tak od průměrné spotřeby a ceny pohonných hmot.

Zdůrazňujeme, že způsobem popsaným výše se postupuje pouze u automobilů, které nebyly zahrnuty do obchodního majetku. Zaměstnanec má též nárok na úhradu silniční daně ze strany zaměstnavatele, a to buď podle normálních sazeb za každý započatý měsíc použití vozidla, nebo ve fixní sazbě 25 Kč za každý den.

Daň z přidané hodnoty a motorová vozidla

Pokud je podnikatel plátce DPH a využívá automobil v rámci své ekonomické činnosti, pak má nárok na odpočet DPH. Mohou však nastat situace, kdy je třeba tento odpočet krátit, a to zejména pokud:

1) automobil je využíván pro soukromé účely,
2) automobil je využíván jak pro zdanitelná plnění, tak pro plnění osvobozená.

Lhůta pro úpravu odpočtu daně z přidané hodnoty činí 5 let. To znamená, že po dobu pěti let se sleduje, zda byl majetek použit pro plnění zdanitelná, osvobozená či soukromé účely a odpočet DPH se podle toho krátí.

Zajímavým z hlediska daně z přidané hodnoty je leasing. Finanční leasing je z hlediska DPH považován za dodání zboží. Ke zdanění dochází v okamžiku předání vozidla do užívání. K tomuto dni je leasingová společnost povinna odvést DPH na výstupu z celé částky leasingu a nájemce má právo tuto daň odečíst jako daň na vstupu od své daně na výstupu (pokud jej samozřejmě používá v rámci své ekonomické činnosti). Operativní nájem se z hlediska DPH považuje za poskytnutí služby. To znamená, že DPH je leasingovou společností odváděna z každé splátky zvlášť ke dni jednotlivých dílčích plnění. Nájemce má pak nárok na odpočet DPH v rámci jednotlivých splátek.

Neméně zajímavou problematiku představuje stanovení a prokázání nákladů souvisejících s používáním vozidel poháněných elektřinou. Podrobněji bude toto téma popsáno v jednom z následujících článků.

V případě zájmu o výše uvedená témata nás neváhejte kontaktovat.

Petra Holečková
Petra Holečková Junior Accountant
ASB Czech Republic
pholeckova@asbgroup.eu