Slovensko prijalo daňové opatrenia na zmiernenie následkov krízy

7. Apríl 2020 Slovakia

Minulý týždeň slovenská vláda prijala opatrenia na zmiernenie následkov krízy spôsobenej korona vírusom vo finančnej oblasti. Tieto opatrenia boli schválené slovenským parlamentom 2. apríla 2020 a nadobúdajú účinnosť 4. apríla 2020. Zmeny sa týkajú rôznych daňových predpisov a sú prijímané z dôvodu situácie týkajúcej sa COVID-19 v Slovenskej republike. Nové nariadenia nadobudnú účinnosť iba počas pandemického obdobia a vypršia jeden mesiac po jeho ukončení.

Správa daní

Prehľad zmien:

  • V niektorých konkrétnych prípadoch, podanie urobené elektronickými prostriedkami nie je potrebné doručiť aj v listinnej podobe. Takéto podanie sa považuje za doručené.
  • Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane.
  • Daňové kontroly – Počas obdobia pandémie sa daňová kontrola prerušuje, s výnimkou prípadov, keď je predmetom daňovej kontroly nárok na nadmerný odpočet DPH. V takom prípade správca dane môže vydať čiastkový protokol k sume, ktorá môže byť bez akýchkoľvek sporov vrátená daňovníkovi. Vydaním čiastkového protokolu sa daňová kontrola prerušuje;
  • Prerušenie daňového konania počas pandemického obdobia - na základe žiadosti daňovníka môže dôjsť k prerušeniu niektorých daňových konaní, najmä tých, ktoré by vyžadovali osobné vypočutie na daňovom úrade alebo osobné miestne zisťovanie.
  • Zoznam daňových dlžníkov nebude počas pandemického obdobia zverejňovaný a aktualizovaný;
  • Daňové nedoplatky - Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie, a ktorú daňový subjekt zaplatí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
  • Daňové exekúcie sa počas obdobia pandémie odkladajú.

Daň z príjmu právnických osôb

Lehoty, ktoré uplynú počas pandemického obdobia, sa predlžujú nasledovne:

Podanie daňového priznania k dani z príjmov (vrátane poukázania podielu zaplatenej dane):
Koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

Podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dani (ak sa nepoukazuje v daňovom priznaní):
Koniec druhého mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov:
Do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky: Koniec druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Ročné zúčtovanie dane: Koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Doručenie dokladu o vykonanom ročnom zúčtovaní: Koniec druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

Podanie oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zaplatenie dane: Koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie

Platba mesačných a štvrťročných preddavkov na daň ešte nie je upravená, postupuje sa podľa súčasne platnej legislatívy. Usmernenie Ministerstva financií SR a Finančnej správy SR sa očakávajú čoskoro.

DPH

V oblasti DPH neboli zavedené žiadne osobitné úľavy. ASB odporúča, aby klienti zvážili vyžiadanie zálohovej platby, ak očakávajú zhoršenie platobnej disciplíny svojich obchodných partnerov.

Cestná daň

Lehota na podávanie daňových priznaní k cestnej dani, splatná počas pandemického obdobia, sa posunie na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po pandemickom období. V rovnakej lehote bude splatná aj daň.

Účtovné lehoty

Všetky lehoty stanovené zákonom o účtovníctve sa považujú za splnené, ak účtovná jednotka splní svoj záväzok do konca tretieho mesiaca nasledujúceho po skončení pandemického obdobia (napr. lehota na uloženie účtovnej závierky do Registra účtovných závierok).

Správne poplatky

Na všetky žiadosti a podania, ktoré podávajú daňové subjekty s cieľom zmierniť negatívne následky pandémie, sa nevzťahujú správne poplatky.

Dovoz tovaru

Oslobodenie od DPH a oslobodenie od dovozných ciel pri dovoze tovaru na podporu obetí prírodnej katastrofy.

Štátny príspevok na náklady na prenájom

Vláda SR diskutuje o príspevku na úhradu nákladov za prenájom nebytových priestorov v maloobchodnom sektore. Túto tému budeme ďalej sledovať.

Opatrenia na finančnom trhu

Finančná podpora sa poskytuje vo forme záruky za pôžičku a/alebo platby úrokov z pôžičiek. Poskytovateľom tohto typu finančnej pomoci bude Ministerstvo financií Slovenskej republiky a sprostredkovateľmi pomoci budú Exportno-importná banka Slovenska a Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Odklad splátok pôžičiek a hypoték fyzickým a právnickým osobám (oslobodenie od splátok istiny v trvaní 9 mesiacov).

Podpora pre udržanie pracovných miest

Viac podrobností o podpore pre udržanie pracovných miest nájdete v našom Mzdovom spravodajstve.

Zuzana Kolárová
Managing Director
ASB Slovakia
zkolarova@asbgroup.eu